<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 <09/10/57>
บันทึกรายงานผลการกำหนดราคากลาง ประจำปี พ.ศ.2557 <09/10/57>
447_300_091057.jpg (441 KB.)
447_301_091057_1.jpg (174 KB.)ประกาศ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557วิ <22/09/57>
399_270_P220957.pdf (51 KB.)งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๗ <08/09/57>

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๗ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่ ๗-๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ โดยภายในงานได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการพระราชดำริและแสดงผลงานของภาครัฐและเอกชนและกิจกรรมต่างๆ มากมาย เรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมชมงานในครั้งนี้ด้วยฝึกอบรมฟรี.. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ <08/09/57>

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 อบรมฟรี จบแล้วมีงานทำ เรียนเชิญท่านที่สนใจดูลายระเอียดได้ตามรูปด้านล่างครับประกาศ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 <13/08/57>
398_269_P130857.pdf (51 KB.)ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร <28/07/57>

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามกุฏราชกุมาร ขอเชิญประชาชนตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมลงนามถวายพระพร ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินประกาศ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557วิ <26/07/57>
401_272_P260857.pdf (51 KB.)ประกวดสุนทรพจน์(2557) ชิงโล่รางวัลพระราชทาน <07/07/57>

เนื่องด้วยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดการประกวดสุนทรพจน์
ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการนำเสนอสุนทรพจน์ที่นำเสนอประโยชน์และบทบาทของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อประเทศชาติ และเพื่อเป็นเกียรติ กำลังใจและสิริมงคลแก่มูลนิธิและผู้ที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ ทางมูลนิธิจึงทำหนังสือนี้มาเพื่อขอพระราชทานโล่รางวัจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้:
ประเภท
1.มัธยมศึกษา (ตอนต้น ตอนปลายและ ปวช.)
2.อุดมศึกษา (ปวส. ปริญญาตรี)
3.ประชาชนทั่วไป (รวมผู้ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป)หลักเกณฑ์ 1.ความยาวของสุนทรพจน์คือ
• ประมาณ
. 500 คำ สำหรับชั้นมัธยมศึกษา
• 1,000 คำ สำหรับระดับอุดมศึกษา
• 1,500 คำ สำหรับประชาชนทั่วไป
โดยพิมพ์ Font Angsana New 16 ส่งเป็นไฟล์อีเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
และโปรดระบุข้อมูลติดต่อของท่าน: 1.ระบุชื่อ-สกุล 2.ประเภทที่ส่งประกวด 3.ระดับชั้น-สถาบันการศึกษา 4.เขียนที่อยู่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ และ email
2.สุนทรพจน์ ให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด เพื่อให้สังคม และบุคคลทั่วไปเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเทศไทย
3.เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความคิดริเริ่ม เนื้อหากระชับได้ใจความ การใช้สำนวนภาษาไทย ถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสมและสละสลวย สื่อความหมายชัดเจน
4.ผู้ที่สนใจสามารถส่งสุนทรพจน์เข้าประกวดได้คนละ 1 เรื่อง

รางวัล 1.รางวัลชนะเลิศ
• นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
• นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
• ประชาชนทั่วไป รางวัลเงินสด 40,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
2.รางวัลชมเชย
ในทุกระดับ ๆ ละ 5 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท รวมอีก 15 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เงื่อนไข 1.ผู้มีสิทธิส่งสุนทรพจน์เข้าประกวด ได้ แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และ ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศหรืออาชีพ
2.สุนทรพจน์ทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิฯ ที่จะใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
3.ผลการตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นอันยุติ

คณะกรรมการ ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน ประธานกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม อดีตนายกสมาคมอาคารชุดไทย
อ. พัลลภ กฤตยานวัช ผอ.ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำหนดเวลา 1.ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2557
2.ส่งสุนทรพจน์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 และ
3.กำหนดการแสดงสุนทรพจน์ 15 ตุลาคม 2557
4.ประกาศผลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

การส่งเรียงความ แนบไฟล์และส่งทาง email มาที่: info@thaiappraisal.orgเชิญร่วมถวายเทียนพรรษา <03/07/57>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ วัดประจำตำบลแม่ฮ้อยเงินทั้ง 4 แห่ง และสำนักปฏิบัติธรรมสัญญโต ( บ้านสันทราย ) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12  


 
 
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน