<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 <30/03/59>
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข <15/03/59>

ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์” ประจำปี 2559 ตามนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมให้ห้องส้วมตามสถานที่ราชการและสถานที่ท่องเที่ยวสะอาดได้มาตรฐานสำหรับการให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชน โดยดำเนินโครงการ พัฒนาส้วมไทย เพื่อให้เพื่อให้ได้ส้วมที่เป็นมาตรฐาน ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และจำเป็นต้องใช้ส้วมสาธารณะ จึงได้จัดรณรงค์กิจกรรมทำความสะอาดส้วมพร้อมกันทั่วประเทศ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินจึงขอประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์” ประจำปี 2559 ในแต่ละหมู่บ้านที่มีห้องน้ำสาธารณะ หรือสถานที่ชุมชน ระหว่าง วันที่ 1 - 7 เมษายน 2559 นี้ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559 และปีถัดไป <24/02/59>
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 <23/02/59>
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เข้าร่วมงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด <12/02/59>

 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน