<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 <22/08/59>

ในวันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งได้จัดกิจกรรม <08/08/59>
ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 <05/08/59>

ในวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 <25/07/59>
เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 479_350_3_260759.pdf (47 KB.)เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินร่วมประชาสัมพันธ์ ออกเสียงสร้างสรรค์ รวมพลังประชามติ <01/07/59>

"ออกเสียงประชามติ" 7 สิงหาคม 2559เรียประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 <26/05/59>
maehoingoen 2 464_307_maehoingoen S2 2559.pdf (46 KB.)เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ขอเชิญท่านร่วมงาน"ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559" <07/04/59>

ในวันที่ 13 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินข่าวประชาสัมพันธ์ 05/04/2559 <05/04/59>
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 <30/03/59>
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข <15/03/59>

ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์” ประจำปี 2559 ตามนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมให้ห้องส้วมตามสถานที่ราชการและสถานที่ท่องเที่ยวสะอาดได้มาตรฐานสำหรับการให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชน โดยดำเนินโครงการ พัฒนาส้วมไทย เพื่อให้เพื่อให้ได้ส้วมที่เป็นมาตรฐาน ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และจำเป็นต้องใช้ส้วมสาธารณะ จึงได้จัดรณรงค์กิจกรรมทำความสะอาดส้วมพร้อมกันทั่วประเทศ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินจึงขอประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์” ประจำปี 2559 ในแต่ละหมู่บ้านที่มีห้องน้ำสาธารณะ หรือสถานที่ชุมชน ระหว่าง วันที่ 1 - 7 เมษายน 2559 นี้
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน