<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบการสอบ <05/11/61>
509_387_Doc2.docx (2.93 MB.)เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <05/10/61>
508_386_1.2.docx (6.45 MB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <02/08/61>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 505_383_112233.pdf (2.15 MB.)ประกาศการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2560 <26/06/61>
ประกาศชำระภาษีปี 2560 504_381_1.2 2560.pdf (94 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป <10/05/61>

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง รับสมัตรบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา503_379_001.pdf (385 KB.)ข่าวประชาสัมพันธ์ วันเด็กแห่งชาติ 2560 <09/01/60>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ขอเชิญเที่ยวงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปวัน พฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จัดโครงการ "เทิดทูนพระมหากษัตริย์ องค์พ่อหลวง ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิตราบนิรันดร์" <01/12/59>

โดยจัดกิจกรรม พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ครบรอบ ปัญญาสมวาร 50 วัน และพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 6 ท่าน ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน งานกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม <11/11/59>

ขอเชิญประชาชนในตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย ตามโครงการ #ส่งเสริมประเพณียี่เป็งรำลึก ตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปี 2559 ซึ่งทางเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จะได้จัดท่าน้ำลอยกระทง บริเวณ บ้านแม่ฮ้อยเงิน ( หล่ายหน้า) หมู่ที่ 2 สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถนำกระทงใบตองหรือกระทงที่ประดิษฐ์อย่างสวยงาม ไปลอยที่ท่าน้ำเพื่อขอขมาแม่น้ำคงคา ได้ ตั้งแต่วันที่ 12 -14 พฤศจิกายน 2559ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2561 <01/11/59>

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2561
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 นี้ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 (เป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2500) หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ที่ย้าย ทะเบียนบ้านมาใหม่ ก่อนหรือภายในเดือน พฤศจิกายน 2559และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561) มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30พฤศจิกายน 2559 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 1เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดั้งนี้ 1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา 2.ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา 3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 1 โทรศัพท์0-5396-5421 และ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 - 3006 – 1814 (นายยศพนธ์ นิกาแก้ว:นักพัฒนาชุมขนชำนาญการ)เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <14/10/59>

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้องเงิน
และพสกนิกรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน