เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

นางกิตอนงค์  ทองพฤกษ์

นางกิตอนงค์ ทองพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

-

-

หน่วยตรวจสอบภายใน

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวกษมณ ชูจิตร

นางสาวกษมณ ชูจิตร

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวชุติกาญจน์ ทาเกิด

นางสาวชุติกาญจน์ ทาเกิด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางวัชราพรรณ ทองสมรักษ์

นางวัชราพรรณ ทองสมรักษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววันวิสาข์ ใจภิภักดิ์

นางสาววันวิสาข์ ใจภิภักดิ์

นิติกรชำนาญการ

นายอนุชา ทองสมรักษ์

นายอนุชา ทองสมรักษ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายพลภัทร สิทธิปัญญา

นายพลภัทร สิทธิปัญญา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายอรรถพล ไชยเทพ

นายอรรถพล ไชยเทพ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางวิจิตรา โลราช

นางวิจิตรา โลราช

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายอุเทน หล้าติ๊บ

นายอุเทน หล้าติ๊บ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายเอนก จันทร์เปียง

นายเอนก จันทร์เปียง

พนักงานจ้างทั่วไป

โครงสร้างกองคลัง


นางสาวอรทัย ไชยา

นางสาวอรทัย ไชยา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวชวนพิศ สุวภาพ

นางสาวชวนพิศ สุวภาพ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวพูนศรี  หลุยลำรอง

นางสาวพูนศรี หลุยลำรอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกาญจน์  จันทร์แก้ว

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกาญจน์ จันทร์แก้ว

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวภาณุมาศ กิจสุภา

นางสาวภาณุมาศ กิจสุภา

พนักงานจ้างทั่วไป

โครงสร้างกองช่าง


นายธรรพ์ณธรณ์ ใสญาติ

นายธรรพ์ณธรณ์ ใสญาติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอัญธิลา เตชะติ

นางสาวอัญธิลา เตชะติ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมศักดิ์ พาจรทิศ

นายสมศักดิ์ พาจรทิศ

พนักงานจ้างทั่วไป

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวปวีณ์ริศา  เมิดไธสง

นางสาวปวีณ์ริศา เมิดไธสง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายก้องเกียรติ  อาจรีย์วรกุล

นายก้องเกียรติ อาจรีย์วรกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวนิภาภรณ์  เดชวิลัย

นางสาวนิภาภรณ์ เดชวิลัย

พนักงานจ้างทั่วไป

โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

-

-

ครูผู้ช่วย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

นางสาวพวงเพชร  ดวงอาทิตย์

นางสาวพวงเพชร ดวงอาทิตย์

ครูชำนาญการ (คศ. 2)

นางสาวพวงรัตน์  ยิ่งเปียง

นางสาวพวงรัตน์ ยิ่งเปียง

ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวพิสมัย  เดชคำตั๋น

นางสาวพิสมัย เดชคำตั๋น

ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวรุ่งรัตน์  ใจมา

นางสาวรุ่งรัตน์ ใจมา

พนักงานจ้างทั่วไป