เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

 นางสาวสุวารินทร์ จอมคำ

นางสาวสุวารินทร์ จอมคำ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ช่องทางการติดต่อ 061-6297922

 -ว่าง-

-ว่าง-

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสุวารินทร์ จอมคำ

นางสาวสุวารินทร์ จอมคำ

รองปลัดเทศบาล

ช่องทางการติดต่อ 061-6297922

สำนักปลัดเทศบาล


นางสาวสุคนธา พงษ์ศิริ

นางสาวสุคนธา พงษ์ศิริ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ช่องทางการติดต่อ 061-804-5533

งานบริหารงานทั่วไป

-ว่าง-

-ว่าง-

นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)

งานนิติการ

นางสาววันวิสาข์  ใจภิภักดิ์

นางสาววันวิสาข์ ใจภิภักดิ์

นิติกรชำนาญการ

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางจิราพร อินต๊ะวงศ์

นางจิราพร อินต๊ะวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอัญธิลา เตชะติ

นางสาวอัญธิลา เตชะติ

พนักงานจ้างตามภารกิจ


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเสกสันต์ วุฒิเอ้ย

นายเสกสันต์ วุฒิเอ้ย

พนักงานจ้างทั่วไป


พนักงานขับรถยนต์(รถกู้ชีพ)

นายสุพกิจ จันทร์เปียง

นายสุพกิจ จันทร์เปียง

พนักงานจ้างทั่วไป


คนงาน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวัชรวิทย์  ลาดใจ

นายวัชรวิทย์ ลาดใจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

งานธุรการ

นายอรรถพล  ไชยเทพ

นายอรรถพล ไชยเทพ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานการเจ้าหน้าที่

นายวัชเรนทร์  ยอดคำปา

นายวัชเรนทร์ ยอดคำปา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

-ว่าง-

-ว่าง-

นักพัฒนาชุมชน(ปก./ชก.)

นางวิจิตรา โลราช

นางวิจิตรา โลราช

พนักงานจ้างตามภารกิจ


ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-ว่าง-

-ว่าง-

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)

นายเอนก จันทร์เปียง

นายเอนก จันทร์เปียง

พนักงานจ้างทั่วไป


คนงาน

นายนิกร นามสวาท

นายนิกร นามสวาท

พนักงานจ้างทั่วไป


พนักงานขับรถยนต์

กองคลัง


นางสาวพิณพิชญา สานุวิตร

นางสาวพิณพิชญา สานุวิตร

ผู้อำนวยการกองคลัง

ช่องทางการติดต่อ 0612706868

 -ว่าง-

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

งานการเงินและบัญชี

นางสาวพูนศรี  หลุยลำรอง

นางสาวพูนศรี หลุยลำรอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวชนากานต์ จรรยาไพจิตร

นางสาวชนากานต์ จรรยาไพจิตร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งานพัสดุและทรัพย์สิน

-ว่าง-

-ว่าง-

นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)

งานพัฒนารายได้

นางศิริรัตน์ ดาวเวียงกัน

นางศิริรัตน์ ดาวเวียงกัน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายสมคิด โยตะมาร

นายสมคิด โยตะมาร

พนักงานจ้างทั่วไป


คนงาน

กองช่าง


นายสมรส ประสมสวย

นายสมรส ประสมสวย

ผู้อำนวยการกองช่าง

ช่องทางการติดต่อ 061-804-2323

งานก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร

นายอนุศาสน์ มณีรัตน์

นายอนุศาสน์ มณีรัตน์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาวนันท์นลิน เคหา

นางสาวนันท์นลิน เคหา

พนักงานจ้างทั่วไป


คนงาน

งานประสานสาธารณูปโภค

-ว่าง-

-ว่าง-

นักจัดการงานช่าง(ปก./ชก.)

นายสมศักดิ์ พาจรทิศ

นายสมศักดิ์ พาจรทิศ

พนักงานจ้างทั่วไป


คนงาน

.

.

พนักงานจ้างทั่วไป


คนงาน ช่างไฟฟ้า

กองการศึกษา


นางสาวสุวารินทร์ จอมคำ

นางสาวสุวารินทร์ จอมคำ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ 061-6297922

งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-ว่าง-

-ว่าง-

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)

นางบุษกร ยอดเมือง

นางบุษกร ยอดเมือง

พนักงานจ้างทั่วไป


คนงาน

นางสาวภัคจิรา สิทธิปัญญา

นางสาวภัคจิรา สิทธิปัญญา

พนักงานจ้างทั่วไป


คนงาน

นายสมบูรณ์ ดวงพรม

นายสมบูรณ์ ดวงพรม

พนักงานจ้างทั่วไป


พนักงานขับรถยนต์

นายเพียร เทโวขัติ

นายเพียร เทโวขัติ

พนักงานจ้างทั่วไป


นักการภารโรง

โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

-ว่าง-

-ว่าง-

ครูผู้ช่วย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

นางสาวพวงเพชร  ดวงอาทิตย์

นางสาวพวงเพชร ดวงอาทิตย์

ครูชำนาญการ (คศ. 2)

นางสาวพวงรัตน์  ยิ่งเปียง

นางสาวพวงรัตน์ ยิ่งเปียง

พนักงานจ้างตามภารกิจ


ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพิสมัย  เดชคำตั๋น

นางสาวพิสมัย เดชคำตั๋น

พนักงานจ้างตามภารกิจ


ครูผู้ดูแลเด็ก