<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
เกี่ยวกับเทศบาล
 

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา : เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่านตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓        

วิสัยทัศน์ของตำบล : ตำบลแม่ฮ้อยเงิน เป็นตำบลที่มีการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องบนรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คำขวัญของตำบล : กระเทียมหอมหัวใหญ่         ผลแตงไทยฉ่ำหวาน'

                                 งานจักสานท้องถิ่น              ชมถิ่นวัดพัฒนา
 ที่ตั้งและอาณาเขต
ที่ตั้ง  
      เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ตั้งอยู่ เลขที่ 247 หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ ในทางทิศใต้ของอำเภอดอยสะเก็ด  ซึ่งห่างจากที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ประมาณ 13 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด 28 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที (เดินทางจากตำบล)  จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 5,600 ไร่  พิกัด : X 0515417  Y 2079166
อาณาเขต   :
           ทิศเหนือ ติดกับ  ตำบลป่าป้อง  , ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด
           ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด , ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง
           ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง
           ทิศตะวันตก ติดกับ  ตำบลสง่าบ้าน , ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด
 เนื้อที่
เนื้อที่โดยประมาณ  9.00  ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศ
       พื้นที่ทั้งหมดส่วนใหญ่ (ร้อยละ 99.25 ของพื้นที่ทั้งหมด) เป็นที่ราบลุ่ม ที่นา เหมาะสำหรับอาชีพเกษตรกรรม  เป็นพื้นน้ำ 42 ไร่ (ร้อยละ 0.75 ของพื้นที่ทั้งหมด) และเป็นที่อยู่อาศัย มีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำ ลำคลองไหลผ่าน น้ำไม่ท่วมขัง 
จำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ทั้ง 6 หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้
หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ
หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้
หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงโตน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองแฝก     
หมู่ที่ 6 บ้านม่วงโตนใต้
                                             ********************* 
 
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน