<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
สินค้า OTOP
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งปรับปรุงซ่อมแซมประปาบ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1บ้านแม้ฮ้อยเงินเหนือ <14/12/60>
แบบแปลน 497_361_3.3.pdf (2.06 MB.)
แบบปร4 ปร5 497_362_1.1.pdf (5.29 MB.)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 497_369_5.5.pdf (631 KB.)
เอกสารแนบท้ายประกวดราคา 497_370_6.1.pdf (2.84 MB.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 497_375_9.10.pdf (478 KB.)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาบ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2บ้านแม้ฮ้อยเงินใต้(บ้านหล่ายหน้า) <14/12/60>
แบบปร4 ปร5 498_363_1.2.pdf (5.28 MB.)
498_364_3.3.pdf (2.06 MB.)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 498_368_5.6.pdf (721 KB.)
เอกสารแนบท้ายประกวดราคา 498_372_6.3.pdf (2.91 MB.)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรุงซ่อมแซมประปาบ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2บ้านแม้ฮ้อยเงินใต้ <14/12/60>
แบบปร4 ปร5 499_365_1.3.pdf (5.27 MB.)
499_366_3.3.pdf (2.06 MB.)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 499_367_4.5.pdf (644 KB.)
เอกสารแนบท้ายประกวดราคา 499_371_6.2.pdf (2.85 MB.)
499_373_9.9.pdf (468 KB.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 499_374_9.9.pdf (468 KB.)สอบราคาจ้าเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน พร้อมวัสดุบรรจุขยะเพื่อนำไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <11/11/59>
สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย 489_359_1.pdf (783 KB.)
สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย1 489_360_2.pdf (691 KB.)การจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 4 <21/03/59>
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 476_340_1-4.pdf (581 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 476_341_1.1.pdf (670 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม) 476_342_1.2.pdf (931 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม) 476_343_1.3.pdf (484 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม) 476_344_1.4.pdf (428 KB.)
แบบ ปปช .01 476_345_4.pdf (482 KB.)
ปร.4 โครงการวางท่อหมู่4 476_346_4.1.pdf (541 KB.)
ปร 5 โครงการวางท่อหมู่ 4 476_347_4.2.pdf (699 KB.)
ประกาศผลการจัดจ้าง 476_348_4.3.pdf (493 KB.)
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง 476_349_4.4.pdf (453 KB.)
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  


 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน