<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 16 ก.ค. 2563 <23/07/63>

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563สรุปผล มิถุนายน 2563 567_445_IMG_0002.pdf (468 KB.)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.- พ.ค. 63 <22/06/63>
สรุปผล 564_434_IMG_0001.pdf (1.48 MB.)
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 564_437_IMG_0003.jpg (2.63 MB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 6 ก.พ. 63 <18/02/63>

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.2562 - ม.ค. 2563พฤศจิกายน 2562 554_420_PDF_0001.pdf (204 KB.)
ธันวาคม 2562 554_421_PDF_0002.pdf (321 KB.)
มกราคม 2563 554_422_PDF_0003.pdf (236 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <28/11/62>

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 549_413_IMG_0001.jpg (533 KB.)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-1 549_414_IMG_0002.jpg (824 KB.)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2 549_415_IMG_0003.jpg (870 KB.)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-3 549_416_IMG_0004.jpg (446 KB.)งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ <20/10/62>

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 565_442_IMG_0003.jpg (2.63 MB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 <09/10/61>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 506_384_1122.pdf (281 KB.)ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บชยะและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเชตเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ปีงบประมาณ 2561 <14/02/61>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 500_376_8.8-2561.pdf (499 KB.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 500_377_7.8.pdf (485 KB.)ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งปรับปรุงซ่อมแซมประปาบ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1บ้านแม้ฮ้อยเงินเหนือ <14/12/60>
แบบแปลน 497_361_3.3.pdf (2.06 MB.)
แบบปร4 ปร5 497_362_1.1.pdf (5.29 MB.)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 497_369_5.5.pdf (631 KB.)
เอกสารแนบท้ายประกวดราคา 497_370_6.1.pdf (2.84 MB.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 497_375_9.10.pdf (478 KB.)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาบ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2บ้านแม้ฮ้อยเงินใต้(บ้านหล่ายหน้า) <14/12/60>
แบบปร4 ปร5 498_363_1.2.pdf (5.28 MB.)
498_364_3.3.pdf (2.06 MB.)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 498_368_5.6.pdf (721 KB.)
เอกสารแนบท้ายประกวดราคา 498_372_6.3.pdf (2.91 MB.)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรุงซ่อมแซมประปาบ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2บ้านแม้ฮ้อยเงินใต้ <14/12/60>
แบบปร4 ปร5 499_365_1.3.pdf (5.27 MB.)
499_366_3.3.pdf (2.06 MB.)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 499_367_4.5.pdf (644 KB.)
เอกสารแนบท้ายประกวดราคา 499_371_6.2.pdf (2.85 MB.)
499_373_9.9.pdf (468 KB.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 499_374_9.9.pdf (468 KB.)
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6  


 
 
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน