<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
 

คำแถลงนโยบาย

ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

 

********************************

 

                ตามที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบล         แม่ฮ้อยเงิน ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗

            คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๕๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศวรรคแรก ก่อนที่นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

            กระผมนาย วศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินให้ทราบว่า กระผมจะบริหารงานเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมาย ระเบียบกำหนด โดยจะยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดซื้อ    จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด กระผมมีนโยบายที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยมีนโยบายที่สำคัญ ๑๐ ด้านดังนี้

๑.      ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

๒.      ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๓.      ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

๔.      ด้านการสาธารณสุข

๕.      ด้านการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

๖.       ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.     ด้านการศึกษา

๘.      ด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

๙.      ด้านสวัสดิการชุมชน

๑๐.  ด้านการบริหารงานทั่วไป

. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

           ๑.๑ พัฒนา และปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง ในห้วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ๔ ปี

           ๑.๒ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามถนน ตรอก ซอย ภายในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายอันจะเกิดแก่ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืน ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด รวมทั้งขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึงในเขตเทศบาล

           ๑.๓ ปรับปรุง และดูแลรักษาระบบประปาทุกหมู่บ้านให้ใช้งานได้ดีเสมอ

           ๑.๔ ปรับปรุงถนน ภายในเขตเทศบาล ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี หรือปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตให้ทั่วถึง ในห้วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจรไปมา

           ๑.๕ ทำการขุดลอกลำเหมือง แหล่งน้ำ ภายในเขตเทศบาล ที่ตื้นเขิน ทำเขียงแบ่งน้ำเพื่อประโยชน์ในการเกษตร

           ๑.๖ ทำการขุดลอกรางระบายน้ำทุกสายที่ตื้นเขิน ในเขตเทศบาล เพื่อระบายน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือน ให้เป็นไปโดยสะดวก และรวดเร็ว

. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

             ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

             ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนให้มากขึ้น เช่น การทอผ้า       การจักสาน เป็นต้น รวมทั้งหาตลาดรองรับผลผลิตต่างๆ

             ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีงานทำ โดยจัดทำโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมแก่ประชาชน โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่นโครงการจัดหางานเคลื่อนที่ โดยประสานงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด ร่วมกับเทศบาล เข้ามารับสมัครงานภายในพื้นที่เทศบาล

             ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ และผักปลอดสารพิษ

             ๒.๕ จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ขาดที่พึ่ง ผู้ยากจน โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือ และสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม และจำเป็น

. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

            ๓.๑ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล โดยการสำรวจความคิดเห็น และสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ว่าต้องการให้เทศบาลพัฒนา และส่งเสริมด้านใดมากที่สุด โดยจัดลำดับความสำคัญของปัญหาแต่ละหมู่บ้าน แล้วนำมากำหนดลงในแผนพัฒนาเทศบาลต่อไป

            ๓.๒ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลทั้งในระยะสั้น ๑ ปี ระยะปานกลาง ๓ ปี และระยะยาว ๕ ปี

            ๓.๓ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล เพื่อความโปร่งใส

. ด้านการสาธารณสุข

            ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพ โดยจัดทำโครงการออกกำลังกาย เช่นมวยไทย ฟุตบอล วอลเลย์บอล ปิงปอง เต้นแอโรบิก รำวงย้อนยุค เป็นต้น

            ๔.๒ จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล โดยแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ โดยเน้นความรัก ความสามัคคีของชุมชน เป็นหลัก

            ๔.๓ จัดทำโครงการออกตรวจสุขภาพประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลโดยประสานขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่ ออกไปบริการประชาชนร่วมกับเทศบาล

            ๔.๔ รณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่และอื่นๆ โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

            ๔.๕ จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล

            ๔.๖ จัดตั้งกองทุนบรรเทาสาธารณภัย และรถกู้ภัยพร้อมเครื่องมือปฐมพยาบาลตลอด ๒๔ ชั่วโมง

 

 

. ด้านการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

            ๕.๑ จัดทำโครงการออกตรวจตรารักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาล โดยจัดชุดเคลื่อนที่ ร่วมตำรวจ อปพร. ตรวจตามเส้นทางต่างๆ ในเขตเทศบาล ในช่วงเวลากลางคืน

            ๕.๒ สนับสนุนฝ่ายปกครองตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยมอบทุนดำเนินโครงการต่างๆให้กับผู้ใหญ่บ้าน,  ชรบ. , กรรมการหมู่บ้านผ่านกองทุนการพัฒนาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

            ๕.๓ จัดทำโครงการฝึกอบรม  อปพร. แก่ประชาชน ทุกๆปี ละ ๒๐-๓๐ คน รวมทั้งฝึกอบรมฟื้นฟูแก่  อปพร. ที่ผ่านการอบรมไปแล้ว เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้มากขึ้น

            ๕.๔ จัดฝึกอบรมด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง      โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้  และประสบการณ์จาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาฝึกอบรม รวมทั้งขยายผลไปยังประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นด้วย

            ๕.๖ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำ สารเคมีดับเพลิงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอ และปรับปรุงเครื่องมือดับเพลิงที่มีอยู่ ให้สามารถใช้การได้ พร้อมทั้ง ปรับปรุงระบบการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

            ๕.๗ ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามแยกที่สำคัญต่างๆ ภายในเขตเทศบาล เพื่อเป็นการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลอีกช่องทางหนึ่ง

. ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            ๖.๑ จัดทำโครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ตามถนนสายต่างๆ และสวนสาธารณะในเขตเทศบาล ให้สวยงาม ร่มรื่น และน่ามอง

            ๖.๒ ปรับปรุงการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น จัดหารถบรรทุกขยะ พร้อมบุคลากรเพิ่มเติม ให้เพียงพอแก่การบริการ

            ๖.๓ จัดทำสวนสาธารณะ เพื่อเป็นที่ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน

            ๖.๔ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ให้สวยงามสะอาด ร่มรื่น

. ด้านการศึกษา

            ๗.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบล    แม่ฮ้อยเงิน และโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาล โดยสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดงบอุดหนุนให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน โดยแยกตามระดับชั้นปีละ ๑๐-๒๐ ทุน เป็นต้น

            ๗.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในด้านการกีฬาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินและโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาล

            ๗.๓ จัดหาครุภัณฑ์ในการศึกษา เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ สื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กเล็กต่างๆ ให้เพียงพอ

            ๗.๔ สนับสนุน และส่งเสริมบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลแม่ฮ้อยเงิน ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น โดยการจัดส่งบุคลากรไปอบรม

            ๗.๕ พัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาจัดตั้งกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มปราชญ์การเกษตร

            ๗.๖ จัดตั้งศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย FREE WIFI ให้ทุกหมู่บ้านเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทันกับโลกยุคออนไลน์

. ด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

            ๘.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ ในเขตเทศบาล เช่น ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประเพณีงานสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง) เป็นต้น

            ๘.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาล ให้มีความรู้ด้านศาสนา โดยการเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

. ด้านสวัสดิการชุมชน

            ๙.๑ พิจารณาจัดหาเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ทุพพลภาพ ให้ได้เงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน

            ๙.๒ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในตำบล ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ด้านเอกสาร การทำนิติกรรม การไกล่เกลี่ย การคุ้มครองสิทธิ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความสะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

            ๙.๓ จัดทำศูนย์กีฬาในร่มประจำชุมชน

            ๙.๔ จัดทำสวนสุขภาพ

            ๙.๕ จัดให้มีสนามเด็กเล่นประจำตำบล

            ๙.๖ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนประจำชุมชน

            ๙.๗ จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน

            ๙.๘ จัดหาแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ

            ๙.๙ จัดทำโครงการจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแก่ประชาชนในพื้นที่ในช่วงฤดูหนาว

            ๙.๑๐ จัดหาอุปกรณ์สำหรับคนพิการ

            ๙.๑๑ จัดตั้งจุดบริการซ่อมแซมรถสำหรับคนพิการ

            ๙.๑๒ จัดตั้งโครงการฝากบ้านและผู้สูงอายุไว้กับเทศบาลเมื่อลูกหลานเดินทางไปนอกพื้นที่

๑๐. ด้านการบริหารงานทั่วไป

            ๑๐.๑ ดำเนินการและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินการตามโครงการปกป้องสถาบัน

            ๑๐.๒ ดำเนินการและให้ความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา , กิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ,วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม เป็นต้น

            ๑๐.๓ พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้นโดยจะส่งเข้ารับการอบรมฝึกฝน และเสริมทักษะในการทำงาน จากหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน เพื่อนำมาพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้า ยิ่งขึ้น

            ๑๐.๔ แก้ไขและปรับปรุงระบบการทำงานของเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว โดยจะรวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น มาวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป

            ๑๐.๕ ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรเทศบาลในการรับราชการ โดยจะคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ที่ควรจะได้รับทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย และระเบียบกำหนด เป็นสำคัญ

            ๑๐.๖ พัฒนาองค์กรเทศบาลให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ โดยเฉพาะการบริการประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา

            ๑๐.๗ จัดหาเครื่องมือในการทำงานให้เพียงพอ เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์เป็นต้น

            ๑๐.๘ ส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาลได้รับการอบรมทางการศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจให้สะอาด ปราศจากอคติต่างๆ เช่น การอบรมวิปัสสนา การฟังพระธรรมเทศนา เป็นต้น

            ๑๐.๙ จัดหาเครื่องมือและเครื่องใช้ที่จำเป็น ไว้เพื่อบริการประชาชน เช่น จัดหาเต้นท์  เก้าอี้ โต๊ะ เป็นต้น

 

            นี่คือนโยบายหลักที่สำคัญ ที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ช่วยให้ความร่วมมือในการทำหน้าที่ของกระผม ในระยะเวลา ๔ ปี จากนี้ไปด้วย และกระผมพร้อมที่จะน้อมรับคำแนะนำจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินเจริญก้าวหน้าต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านครับ

 

 

********************************

 

 

 

 

 

 

 
62_256_คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน.docx (29 KB.)


 
 
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน