<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
กิจกรรม
 

   

งานซ๊ะป๊ะของดีดอยสะเก็ด 2563 <14/02/63>

รางวัลชนะเลิศที่ 1 ขบวนงานซ๊ะป๊ะของดีดอยสะเก็ดปีนี้ ขอมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ทุกท่าน ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและข้าราชการพนักงานเทศบาลฯ ประชาชนทุกท่าน ที่ร่วมสร้างงานสร้างสุขให้ตำบลแม่ฮ้อยเงินบ้านเฮา ครับผมร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองเลย <28/01/63>

วัน จันทร์ ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น.
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยนายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองเลย
ในด้านสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดย วัดเป็นศูนย์กลางร่วมกับชุมชนในตำบลแม่ฮ้อยเงินเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิทยาการสาธารณสุขและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนตำบลกุดป่อง ให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการสุขภาพเชิงรุก
โดยมีกลุ่มคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเลย สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและ อสม. รวม 180 คน เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2562 <10/09/62>

วัน พฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมกับ อำเภอดอยสะเก็ด

จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2562

โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดอาวุโสผู้แทนนายอำเภอดอยสะเก็ด และหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ซึ่งภายในงานมีหน่วยงานต่างๆภายในอำเภอดอยสะเก็ดออกหน่วยบริการให้แก่พี่น้องประชาชน

การแสดงดนตรีจากมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ

การแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส

ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินร่วมต้อนรับ ดร. กล้า สมตระกูล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะ มาประเมินติดตามการดำเนินงาน โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยบวร( บ้าน:วัด:โรงเรียน ) <03/09/62>

วัน อังคาร ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยนายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

มอบหมายให้นางกาญจนา ตากองแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงินรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ร่วมต้อนรับ ดร. กล้า สมตระกูล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะ มาประเมินติดตามการดำเนินงาน โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยบวร( บ้าน:วัด:โรงเรียน )

ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่"ธรรมะสอนหนู" <03/09/62>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินและโรงเรียนเทศบาลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมกับทางวัดแม่ฮ้อยเงิน จัดโครงการ"ธรรมะสอนหนู" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ฝึกฝนสมาธิ และเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนโดยใช้หลักของธรรม จัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562ออกพ่นยายุง ในบริเวณโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ <30/08/62>

วัน ศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ออกพ่นยายุง ในบริเวณโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูฝนงานแสดงมุทิตาจิต งานเกษียนอายุการทำงาน คุณครู กิตติพร จันทร์เป็งวัน <30/08/62>

วัน ศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ2562
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิต งานเกษียนอายุการทำงาน ชองคุณครู กิตติพร จันทร์เป็งวัน (ครูสุข) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน บ้านสันทราย หมู่ที่ 3โครงการให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ และขับเคลื่อนมาตรการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี <27/08/62>

วัน อังคาร ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

&#10145;จัดโครงการสนับสนุนดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ ขับเคลื่อนมาตรการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี 3 ชนิด ประจำปีงบประมาณ 2562

&#10145; โดย นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงินกล่าวเปิดโครงการฯ และต้อนรับวิทยากรจากสำนักงาน เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด มาให้ความรู้แก่เกษตรกรในตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ <26/08/62>

วัน จันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โดยวิทยากร
๑.นายสมชาย เกตะมะ (ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่)
บรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น การตรวจสอบงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ยังไงให้ถูกต้อง"

๒.นายรุ่งโรจน์ สุนทร (ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฏหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่)
บรรยายในหัวข้อ "การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในองค์กรเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น"

ณ ชั้น 2 ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินโครงการอบรมสุขภาพดีด้วย ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 6 <25/08/62>

วัน อาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ 2562
&#10145;นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน มอบหมายให้ นายธเนษฐ กิจสุภา รองนายเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
&#10145;กล่าวเปิดโครงการอบรมสุขภาพดีด้วย ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 6 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9  


 
 
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน