<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
กิจกรรม
 

   

โครงการหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562 <06/08/62>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2562 ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาขึ้น ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินโดยเชิญคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชน และน้องนักเรียนจากศูนย์เด็กเล็กของเทศบาล ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายวัด และร่วมกิจกรรมฟังการบรรยายธรรมของแต่ละวัด ภายในตำบลแม่ฮ้อยเงิน ทั้งหมด 4 วัด&#127793;กิจกรรมปลูกต้นไม้ <05/08/62>

&#127793;กิจกรรมปลูกต้นไม้
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10
28 กรกฏาคม 2562
โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินโครงการอบรม ค่ายเยาวชนพัฒนาสิ่งแวดล้อม <23/07/62>

วัน อังคาร ที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมกับ โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน จัดโครงการอบรม ค่ายเยาวชนพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน กล่าวเปิดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้
สำหรับการจัดอบรมได้พาน้องๆ เยาวชนตั้งแต่ชั้น
ป.1-ม.3 เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โดยการจัดกิจกรรม
&#10145;ช่วงเช้า
ได้จัดอบรมในห้องเรียนโดยวิทยากร ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มาบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ และเรื่องดิน

&#10145;ช่วงบ่าย
น้องๆได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ออกพื้นที่ไปเรียนรู้ในเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว และการทำปุ๋ยหมักโครงการอบรม การเฝ้าระวังป้องกันและป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย <21/07/62>

วัน อาทิตย์ ที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ.2562
นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

เป็นประธานเปิดโครงการอบรม การเฝ้าระวังป้องกันและป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง ดูแล และเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยวิทยากร คุณหมอปิ่นศิลา ปัญญาทิพย์
ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินโครงการอบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย <12/07/62>

วัน ศุกร์ ที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2562
นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้สนใจ

เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวติศาสตร์ราชวงศ์ และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ประจำปี 2562

ซึ่งจัดโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ณ ลานจามจุรี บริเวณหน้า สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินรับประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ งานเสด็จประทานรางวัล " คชจักร " ครั้งที่ 1 <07/07/62>

วัน อาทิตย์ ที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ขอแสดงความยินดี กับ นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน เข้ารับประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ งานเสด็จประทานรางวัล
" คชจักร " ครั้งที่ 1 โดยมีหม่อมเจ้า อุทัยกัญญา
ภาณุพันธุ์เสด็จเป็นองค์ประทาน
ประทานโล่และประกาศเกียรติคุณ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ ประเภทผู้บริหารท้องถิ่นที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมดีเด่น
ณหอประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโครงการอบรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยแอโรบิค <04/07/62>

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ 2562
นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน มอบหมายให้ นางกาญจนา ตากองแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กล่าวเปิดโครงการอบรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยแอโรบิค ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านแม่ฮ้อยเงิน หมู่ที่ 1 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินโครงการอบรมป้องกันผู้สูงวัยสู้ภัยสมองเสื่อมด้วยธรรมะ <03/07/62>

วัน พุธ ที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ 2562
นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน มอบหมายให้ นายธเนษฐ กิจสุภา รองนายเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กล่าวเปิดโครงการอบรมป้องกันผู้สูงวัยสู้ภัยสมองเสื่อมด้วยธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คูคลอง <03/06/62>

วัน จันทร์ ที่ 3 มิถุนายนพ.ศ. 2562 เวลา10.00 น.
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน นำโดยนายวศินชัย เตชะนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ฮ้อยเงินและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คูคลอง เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช2562 ณ ลำน้ำแม่โป่ง บ้านหล่ายหน้าหมู่ที่2 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ ประจำปี 2562 <18/05/62>

วัน เสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน นำโดยนายวศินชัย เตชะนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมงานพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานฯ เพื่อสรงองค์พระเจดีย์พระเกศาธาตุ เนื่องในวันวิสาขบูชาและงานประเพณีสรงน้ำพระเกศาธาตุและประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ ประจำปี 2562 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9  


 
 
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน