<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
กิจกรรม
 

   

วัน ศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2559 <18/03/59>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน นำโดยนาย วศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน คณะผู้บริหารฯ ปลัดเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5 ) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ หอประชุมใหญ่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2559 <14/03/59>

นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน นางกาญจนา ตากองแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสนอผลกระทบและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 9 ด้าน ในกรอบประชาคมอาเซียน พร้อมกับลงนามความร่วมมือ ( MOU) โดย รศ.ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ ผู้อำนวยการกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (OKRD) ณ ห้องแกรนด์บอลลูน ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่วัน พุธ ที่ 9 มีนาคม 2559 <09/03/59>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จัดโครงการประชาคมหมู่บ้านและตำบล เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2559วัน อังคาร ที่ 8 มีนาคม 2559 <08/03/59>

นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงินกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม เวทีด้านการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน โดยมีกลุ่มผู้นำในตำบลแม่ฮ้อยเงิน /ปราชญ์ชาวบ้าน/อาสาสมัครเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทรายนำทีม อสม. มาตรวจวัดสุขภาพผู้้เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมกิจกรรม โครงการเสริมพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่สังคมน่าอยู่ <29/01/59>

เทศบาลตำบลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่สังคมน่าอยู่ วันที่ 4 คืน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2559 ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14  


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน