<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
กิจกรรม
 

   

พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <25/11/58>

งานพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน วัน พุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โดยท่านนายอำเภอดอยสะเก็ด นายวิจิตร หลังสัน ประธานในพิธี พร้อมทั้งท่านสจ. สุรศักดิ์ โอสถิตย์พร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้านและ ผู้เแทนส่วนราชการ เข้าร่วมงานเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและร่วมทำบุญเปิดอาคารในครั้งนี้ ณ บ้านสันทราย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่วันปิยมหาราช ประจำปี 2558 <23/10/58>

วัน ศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2558 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โครงการตำบลสุขภาวะตำบลแม่ฮ้อยเงิน <15/10/58>

วัน พุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม" ให้กับ ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง อสม. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ในวันที่ 8-11 กันยายน 2558 <11/09/58>
โครงการแผนกลยุทธ์การเพิ่มขัดความสามารถของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ในครอบอาเซียน โดยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินร่วมกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (OKRD) <03/09/58>
โครงการฝึกอาชีพตำบลแม่ฮ้อยเงิน <27/07/58>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินได้จัดโครงการฝึกอาชีพตำบลแม่ฮ้อยเงิน"การตัดเย็บของที่ระลึก"ประจำปี 2558เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <15/06/58>
ร่วมงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2558 <23/02/58>

วัน ศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมเดินขบวนและร่วมเปิดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่วันเด็ก 2558 <21/01/58>
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ ๘๗ พรรษา <17/12/57>

วัน ศุกร์ ที่ ๕ ธันวนคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินได้จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพีธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๘๗ พรรษา โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมการแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งได้มีข้าราชการพนักงาน ข้าราชการครู ตำรวจ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในตำบลแม่ฮ้อยเงินเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9  


 
 
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน