เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวกษมณ ชูจิตร

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวชุติกาญจน์ ทาเกิด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางวัชราพรรณ ทองสมรักษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววันวิสาข์ ใจภิภักดิ์

นิติกรชำนาญการ

นายอนุชา ทองสมรักษ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายพลภัทร สิทธิปัญญา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายอรรถพล ไชยเทพ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางวิจิตรา โลราช

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายอุเทน หล้าติ๊บ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายเอนก จันทร์เปียง

พนักงานจ้างทั่วไป