<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
คู่มือสำหรับประชาชน
 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 79_458_building.pdf (172 KB.)
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 79_459_market.pdf (348 KB.)
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 79_460_sell.pdf (304 KB.)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ. 79_461_alcohal.pdf (156 KB.)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 79_462_bin.pdf (168 KB.)
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 79_463_eng.pdf (123 KB.)
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 79_464_hiv.pdf (148 KB.)
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 79_465_21.pdf (148 KB.)
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 79_466_34.pdf (162 KB.)
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 79_467_build39.pdf (147 KB.)
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 79_468_move39.pdf (249 KB.)
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 79_469_edit39.pdf (149 KB.)
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 79_470_hit39.pdf (133 KB.)
การรับชำระภาษีป้าย 79_471_sign.pdf (124 KB.)
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 79_472_home.pdf (121 KB.)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 79_473_hand .pdf (126 KB.)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 79_474_old.pdf (126 KB.)


 
 
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน