เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โครงสร้างกองคลัง

นางสาวอรทัย ไชยา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวชวนพิศ สุวภาพ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวพูนศรี หลุยลำรอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกาญจน์ จันทร์แก้ว

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวภาณุมาศ กิจสุภา

พนักงานจ้างทั่วไป