เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองคลัง

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรีคมเพชร พงษ์เทอดศักดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
ช่องทางการติดต่อ 086-4288846

งานการเงินและบัญชี

นางสาวพูนศรี หลุยลำรอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวชนากานต์ จรรยาไพจิตร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งานพัสดุและทรัพย์สิน

-ว่าง-

นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)

งานพัฒนารายได้

นางศิริรัตน์ ดาวเวียงกัน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายสมคิด โยตะมาร

พนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน)