<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
 

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน   มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ   เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้  ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาล ควบคุม ดูแล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ฝ่ายบริหาร

โดยนายกเทศมนตรีเป็นผู้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ  และ

มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ มีอำนาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ เพื่อปฏิบัติงานภายในหน่วย

งาน แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารด้วยการที่อำนาจทางปกครอง   โดยเฉพาะในส่วนที่กฎหมายกำหนด

ให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ  ในการตัดสินใจอนุญาต  อนุมัติ  หรือมีคำสั่งในเรื่องนั้น อย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ

                 ดังนั้น   เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกคำสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ในภารกิจ

ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน  เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล  จึงได้กำหนดมาตรการการใช้ดุลยพินิจของ

ฝ่ายบริหารไว้ดังนี้

                 ๑.การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำการอย่างหนึ่ง

อย่างใดโดยอิสระ

                 ๒.ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจต้องประกอบเหตุผล ดังนี้

                    ๒.๑ ขั้นตอนแรก  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ  ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้องตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จากพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดขึ้นหรือไม่

                    ๒.๒ ขั้นตอนที่สอง  ข้อกฎหมาย  ที่อ้างอิงประกอบข้อเท็จจริงตาม (๒.๑) ที่เกี่ยวข้องและเป็น

สาระสำคัญ

                    ๒.๓ ขั้นตอนที่สาม ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน  ซึ่งผู้ใช้ดุลพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจว่า

ว่ากฎหมายได้กำหนดให้ใช้ดุลยพินิจได้เพียงประการเดียว หรือหลายประการ ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้อำนาจหรือ

ไม่ก็ได้หรือจะเลือกกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามที่กฎหมายกำหนด 
 
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน