เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองการศึกษา

นางสาวสุวารินทร์ จอมคำ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ

งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)

นางบุษกร ยอดเมือง

พนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน)

นางสาวภัคจิรา สิทธิปัญญา

พนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน)

โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

-

ครูผู้ช่วย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

นางสาวพวงเพชร ดวงอาทิตย์

ครูชำนาญการ (คศ. 2)

นางสาวพวงรัตน์ ยิ่งเปียง

ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวพิสมัย เดชคำตั๋น

ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)