เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวปวีณ์ริศา เมิดไธสง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายก้องเกียรติ อาจรีย์วรกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวนิภาภรณ์ เดชวิลัย

พนักงานจ้างทั่วไป

โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

-

ครูผู้ช่วย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

นางสาวพวงเพชร ดวงอาทิตย์

ครูชำนาญการ (คศ. 2)

นางสาวพวงรัตน์ ยิ่งเปียง

ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวพิสมัย เดชคำตั๋น

ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวรุ่งรัตน์ ใจมา

พนักงานจ้างทั่วไป