เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองการศึกษา

นางสาวสุวารินทร์ จอมคำ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ 061-6297922

งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-ว่าง-

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)

นางบุษกร ยอดเมือง

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน

นางสาวภัคจิรา สิทธิปัญญา

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน

นายสมบูรณ์ ดวงพรม

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์

นายเพียร เทโวขัติ

พนักงานจ้างทั่วไป
นักการภารโรง

โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

-ว่าง-

ครูผู้ช่วย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

นางสาวพวงเพชร ดวงอาทิตย์

ครูชำนาญการ (คศ. 2)

นางสาวพวงรัตน์ ยิ่งเปียง

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพิสมัย เดชคำตั๋น

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ครูผู้ดูแลเด็ก