เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โครงสร้างกองช่าง

นายถนอม ปัญโญ

ผู้อำนวยการกองช่าง
ช่องทางการติดต่อ 061-804-2211

นางสาวอัญธิลา เตชะติ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมศักดิ์ พาจรทิศ

พนักงานจ้างทั่วไป