เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โครงสร้างกองช่าง

นายธรรพ์ณธรณ์ ใสญาติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอัญธิลา เตชะติ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมศักดิ์ พาจรทิศ

พนักงานจ้างทั่วไป