<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
กิจกรรม
 

   

โครงการตำบลสุขภาวะตำบลแม่ฮ้อยเงิน <15/10/58>

วัน พุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม" ให้กับ ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง อสม. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ในวันที่ 8-11 กันยายน 2558 <11/09/58>
โครงการแผนกลยุทธ์การเพิ่มขัดความสามารถของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ในครอบอาเซียน โดยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินร่วมกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (OKRD) <03/09/58>
โครงการฝึกอาชีพตำบลแม่ฮ้อยเงิน <27/07/58>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินได้จัดโครงการฝึกอาชีพตำบลแม่ฮ้อยเงิน"การตัดเย็บของที่ระลึก"ประจำปี 2558เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <15/06/58>

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16  


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน