<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
กิจกรรม
 

   

ต้อนรับปลัดเทศบาลคนใหม่ <02/07/57>

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินจัดพิธีต้อนรับคณะสงฆ์ ผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลตลาดขวัญพร้อมกันนั้นทางเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินได้จัดพิธีต้อนรับปลัดเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินคนใหม่ คือ นางกิตอนงค์ สุดาเดชผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะทหารของ คสช. และจัดเวทีประชุมเสวนาเพื่อการปฏิรูป <27/06/57>

วัน ศุกร์ ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 น. คณะทหารของ คสช. จากค่ายกาวิละได้มาเยี่ยมเยือนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินพร้อมทั้งชี้แจงถึงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ให้กับ คณะผู้บริหาร ผู้นำฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน พร้อมกันนั้นเวลา 19.00 น.เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินได้จัดทำเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาของชุมชนเพื่อการปฏิรูป ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อสร้างบรรยากาศของความปรองดองและความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จัดงานไหว้ครู <19/06/57>

นางกาญจนา ตากองแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวันไหว้ครูของเด็กนักเรียน ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินร่วมประชุม ณ. หอประชุมอำเภอดอยสะเก็ด <17/06/57>

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของราษฎร และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประะธาน ณ หอประชุมอำเภอดอยสะเก็ดรพ.สต.จัดกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก <13/06/57>

นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน กล่าวเปิด โครงการรณรงค์ไข้เลือดออก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านสันทราย
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11  


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน