<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
กิจกรรม
 

   

ขุดลอกแตเหมืองง่า <07/08/57>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้ขุดลอกลำเหมือง (แตเหมืองง่า) ในวันที่ 6 ส.ค. 57 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ใช้น้ำภายในตำบล โดยขุดลอกดินและขยะตรงหน้าแตให้น้ำไหลสะดวกเพื่อใช้ในการเกษตรได้อย่างทั่วถึงเปิดโครงการทำน้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุง <30/07/57>

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน นายวศินชัย เตชะ เป็นประธานในการเปิดโครงการทำน้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุง และการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลร่วมกับอสม.หมู่ที่ 4 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านม่วงโตนเหนือขุดลอกลำเหมือง <23/07/57>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้ทำการขุดลอกลำเหมืองในพื้นที่หมู่ที่ 2 ( บ้านหล่ายหน้า ) ตั้งแต่วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2557 เพื่อการไหลเวียนของน้ำที่ดีขึ้น และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูน้ำหลากต่อไปเลี้ยงอาหารโรงทาน <15/07/57>

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลแม่อ้อยเงิน ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารโรงทาน ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 <09/07/57>

วันนี้เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร นำโดยนายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรี ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินทุกท่าน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัด ประจำตำบลทั้ง 4 แห่ง รวม ทั้งสำนักปฏิบัติธรรมสัญญโต เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีการถวายเทียนพรรษาสืบต่อไป
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11  


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน