<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
กิจกรรม
 

   

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสะพานบ้านหล่ายหน้าถึงหน้าฝาย <24/11/57>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ลำน้ำแม่โป่งในเขตตำบลแม่ฮ้อยเงินรวมถึงบริเวณสะพานบ้านหล่ายหน้าเพื่อสร้างเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2557 โอกาศนี้ขอขอบคุณท่านนายกบุญเลิศ นายก อบจ., ท่าน สจ.สุรศักดิ์ สจ.อ.ดอยสะเก็ด ที่ให้การสนับสนุนในด้านเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ ให้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี..ภาพกิจกรรม และบรรยากาศการจัดงานประเพณียี่เป็ง ภายในตำบลแม่ฮ้อยเงินประจำปี พ.ศ. 2558 <11/11/57>
ภาพบรรยากาศ ในการตัดสินการแข่งขันประกวดกระทง <06/11/57>

ผลการประกวดกระทงรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้หมู่ที่ 2
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1 ได้แก่ บ้านแม่ฮ้อยเงินหมู่ที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2 ได้แก่ บ้านหนองแฝกหมู่ที่ 5
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ในการนี้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงินได้มอบรางวัลและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดกระทง ทั้ง 6 ทีมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน <16/10/57>

วันนี้ เวลา 9.00 น.เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมกับอำเภอดอยสะเก็ด ได้จัดงาน "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม" พร้อมทั้ง "โครงการเทศบาลพบประชาชน" ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน โดยมีท่าน นฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอดอยสะเก็ดให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ร่วมให้บริการประชาชนอย่างมากมาย โดยภายในงานมีประชาชนเข้าร่วมใช้บริการอย่างคึกคัก..ทำบุญตักบาตร ณ วัดสันทราย <23/09/57>

เช้าวันนี้เวลา 6.30 น. นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญตักบาตรกับพี่น้อง ประชาชนบ้านสันทราย ณ วัด ศรีทรายมูล เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนา ในเทศกาลเข้าพรรษาเยี่ยมชมงาน ล้านนาเอ็กซ์โปร <23/09/57>

วัน เสาร์ ที่ 20 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยมีคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วน ได้เยี่ยมชมงาน ล้านนาเอ็กซ์โปร (LANNA EXPO 2014) ของผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาล้านนา สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการมากมาย ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนานกับการแสดงบนเวทีศูนย์ดำรงธรรมตำบลแม่ฮ้อยเงิน <08/09/57>

วันนี้ เวลา 09.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมตำบลแม่ฮ้อยเงินร่วมกับกลุ่มเครือข่ายแนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ เขตเชียงใหม่ตอนกลาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ได้จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มร้านค้าชุมชนหมู่ที่ 2 ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินร่วมฟังเทศน์ ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน <25/08/57>

วัน อาทิตย์ ที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน คณะผู้บริหาร สภาชิกสภาฯ และท่านปลัดเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เข้าร่วมฟังเทศน์ พร้อมกับพุทธศาสนิกชนทั้งในตำบลและที่อยู่ใกล้เคียง ณ วัดแม่ฮ้อยเงินใต้ หมู่ที่ 2 โดยมีท่านพระมหาสมปอง ตาลบุตโตพระนักเทศน์ชื่อดังมาบรรยายธรรม ในโครงการ"สมานฉันท์ ร้อยใจไทย ประชาชื่นใจ หมู่บ้านรักษาศีล 5"อบรมบรรเทาสาธารณะภัยทางน้ำ <13/08/57>

วันนี้เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินจัดอบรมเกี่ยวกับ การป้องและบรรเทาสาธารณะภัยทางน้ำ ให้กับ อปพร.และชรบ. ประจำตำบลแม่ฮ้อยเงิน ทั้ง 6 หมู่บ้าน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินวันแม่แห่งชาติ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <13/08/57>

วันที่ 11 สิงหาคม 2557 เวลา 19.00น. เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา ตัวแทนจากกลุ่มอสม. คุณหมอจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล คณะครูนักเรียนรวมทั้งท่านแม่ชี จากสำนักปฏิบัตธรรมสันยโตและอีกหลายหน่วยงาน ได้มาร่วมวางพานพุ่มและถวายพระพร พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร"แม่ดีเด่น"ให้แก่คุณแม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้ง 6 หมู่บ้าน
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9  


 
 
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน