<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
กิจกรรม
 

   

ขุดลอกแตเหมืองง่า <07/08/57>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้ขุดลอกลำเหมือง (แตเหมืองง่า) ในวันที่ 6 ส.ค. 57 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ใช้น้ำภายในตำบล โดยขุดลอกดินและขยะตรงหน้าแตให้น้ำไหลสะดวกเพื่อใช้ในการเกษตรได้อย่างทั่วถึงเปิดโครงการทำน้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุง <30/07/57>

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน นายวศินชัย เตชะ เป็นประธานในการเปิดโครงการทำน้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุง และการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลร่วมกับอสม.หมู่ที่ 4 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านม่วงโตนเหนือขุดลอกลำเหมือง <23/07/57>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้ทำการขุดลอกลำเหมืองในพื้นที่หมู่ที่ 2 ( บ้านหล่ายหน้า ) ตั้งแต่วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2557 เพื่อการไหลเวียนของน้ำที่ดีขึ้น และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูน้ำหลากต่อไปเลี้ยงอาหารโรงทาน <15/07/57>

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลแม่อ้อยเงิน ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารโรงทาน ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 <09/07/57>

วันนี้เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร นำโดยนายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรี ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินทุกท่าน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัด ประจำตำบลทั้ง 4 แห่ง รวม ทั้งสำนักปฏิบัติธรรมสัญญโต เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีการถวายเทียนพรรษาสืบต่อไปต้อนรับปลัดเทศบาลคนใหม่ <02/07/57>

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินจัดพิธีต้อนรับคณะสงฆ์ ผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลตลาดขวัญพร้อมกันนั้นทางเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินได้จัดพิธีต้อนรับปลัดเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินคนใหม่ คือ นางกิตอนงค์ สุดาเดชผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะทหารของ คสช. และจัดเวทีประชุมเสวนาเพื่อการปฏิรูป <27/06/57>

วัน ศุกร์ ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 น. คณะทหารของ คสช. จากค่ายกาวิละได้มาเยี่ยมเยือนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินพร้อมทั้งชี้แจงถึงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ให้กับ คณะผู้บริหาร ผู้นำฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน พร้อมกันนั้นเวลา 19.00 น.เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินได้จัดทำเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาของชุมชนเพื่อการปฏิรูป ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อสร้างบรรยากาศของความปรองดองและความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จัดงานไหว้ครู <19/06/57>

นางกาญจนา ตากองแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวันไหว้ครูของเด็กนักเรียน ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินร่วมประชุม ณ. หอประชุมอำเภอดอยสะเก็ด <17/06/57>

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของราษฎร และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประะธาน ณ หอประชุมอำเภอดอยสะเก็ดรพ.สต.จัดกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก <13/06/57>

นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน กล่าวเปิด โครงการรณรงค์ไข้เลือดออก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านสันทราย
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9  


 
 
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน