<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
กิจกรรม
 

   

วัน ศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2559 <18/03/59>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน นำโดยนาย วศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน คณะผู้บริหารฯ ปลัดเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5 ) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ หอประชุมใหญ่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2559 <14/03/59>

นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน นางกาญจนา ตากองแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสนอผลกระทบและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 9 ด้าน ในกรอบประชาคมอาเซียน พร้อมกับลงนามความร่วมมือ ( MOU) โดย รศ.ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ ผู้อำนวยการกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (OKRD) ณ ห้องแกรนด์บอลลูน ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่วัน พุธ ที่ 9 มีนาคม 2559 <09/03/59>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จัดโครงการประชาคมหมู่บ้านและตำบล เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2559วัน อังคาร ที่ 8 มีนาคม 2559 <08/03/59>

นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงินกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม เวทีด้านการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน โดยมีกลุ่มผู้นำในตำบลแม่ฮ้อยเงิน /ปราชญ์ชาวบ้าน/อาสาสมัครเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทรายนำทีม อสม. มาตรวจวัดสุขภาพผู้้เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมกิจกรรม โครงการเสริมพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่สังคมน่าอยู่ <29/01/59>

เทศบาลตำบลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่สังคมน่าอยู่ วันที่ 4 คืน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2559 ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่วัน ศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2559 <15/01/59>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวเด็กและเยาวชนตำบลแม่ฮ้อยเงินจำนวน 20 คน โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงินได้กล่าวขอบคุณ คุณ พลอยพรรณ พลอยทับทิม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบเงินสงเคราะห์ให้กับเด็กและเยาวชนตำบลแม่ฮ้อยเงินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินขอแสดงความยินดีกับ นายสมศักดิ์ สร้อยคำ ได้รับประทานรางวัล ประชาบดี และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2558 <11/12/58>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินขอแสดงความยินดีกับ นายสมศักดิ์ สร้อยคำ ได้รับประทานรางวัล ประชาบดี และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2558 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร และวันนี้ วัน ศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2558 ทางเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินจะได้ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี กับนายสมศักดิ์ สร้อยคำ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เวลา 17.00น.วัน เสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2558 <05/12/58>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2558 โดยมีผู้แทนชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ bike for dad <05/12/58>

น เสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อนจัดกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ bike for dad ร่วมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจสามัคคีทั่วแผ่นดิน ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมี ข้าราชการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภายในตำบลแม่ฮ้อยเงินและประชาชน ร่วมปั่นเพื่อพ่อในครั้งนี้ ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่สืบสานประเพณียี่เป็งรำลึกตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปี 2558 <25/11/58>

วัน พุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สืบสานประเพณียี่เป็งรำลึกตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปี 2558 "สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณียี่เป็ง" โดยประธานในพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอดอยสะเก็ด นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนส่วนราชการ ร่วมเปิดงานยี่เป็งตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปี 2558 ณ บ้านสันทราย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9  


 
 
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน