<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
กิจกรรม
 

   

โครงการอบรม ค่ายเยาวชนพัฒนาสิ่งแวดล้อม <23/07/62>

วัน อังคาร ที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมกับ โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน จัดโครงการอบรม ค่ายเยาวชนพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน กล่าวเปิดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้
สำหรับการจัดอบรมได้พาน้องๆ เยาวชนตั้งแต่ชั้น
ป.1-ม.3 เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โดยการจัดกิจกรรม
&#10145;ช่วงเช้า
ได้จัดอบรมในห้องเรียนโดยวิทยากร ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มาบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ และเรื่องดิน

&#10145;ช่วงบ่าย
น้องๆได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ออกพื้นที่ไปเรียนรู้ในเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว และการทำปุ๋ยหมักโครงการอบรม การเฝ้าระวังป้องกันและป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย <21/07/62>

วัน อาทิตย์ ที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ.2562
นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

เป็นประธานเปิดโครงการอบรม การเฝ้าระวังป้องกันและป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง ดูแล และเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยวิทยากร คุณหมอปิ่นศิลา ปัญญาทิพย์
ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินโครงการอบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย <12/07/62>

วัน ศุกร์ ที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2562
นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้สนใจ

เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวติศาสตร์ราชวงศ์ และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ประจำปี 2562

ซึ่งจัดโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ณ ลานจามจุรี บริเวณหน้า สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินรับประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ งานเสด็จประทานรางวัล " คชจักร " ครั้งที่ 1 <07/07/62>

วัน อาทิตย์ ที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ขอแสดงความยินดี กับ นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน เข้ารับประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ งานเสด็จประทานรางวัล
" คชจักร " ครั้งที่ 1 โดยมีหม่อมเจ้า อุทัยกัญญา
ภาณุพันธุ์เสด็จเป็นองค์ประทาน
ประทานโล่และประกาศเกียรติคุณ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ ประเภทผู้บริหารท้องถิ่นที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมดีเด่น
ณหอประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโครงการอบรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยแอโรบิค <04/07/62>

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ 2562
นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน มอบหมายให้ นางกาญจนา ตากองแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กล่าวเปิดโครงการอบรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยแอโรบิค ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านแม่ฮ้อยเงิน หมู่ที่ 1 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน