ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

  • 22 มิถุนายน 2564
  • อ่าน 16 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้จัดโครงการฝึกอบรมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพื่อให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

แชร์หน้านี้: