ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวกิจกรรม

กิจกรรม 5 ส ในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

  • 21 กรกฎาคม 2564
  • อ่าน 8 ครั้ง

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ดำเนินกิจกรรม 5 ส ในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อาคารเอนกประสงค์ และบริเวณรอบสำนักงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในงานบริการเพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรม 5 ส และทำงานได้สะดวกรวดเร็ว เป็นระบบ มีวินัยในการปฏิบัติงาน และดำเนินชีวิต
3. เพื่อให้มีการจัดระบบ ระเบียบของสถานที่ เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมปฏิบัติงาน
4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย ซึ่งส่งผลให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
5. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ และเสริมสร้างให้มีการทำงานเป็นทีม
6. เพื่อให้หน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานไปสู่ระบบคุณภาพต่างๆ


แชร์หน้านี้: