<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
กิจกรรม
 

   

ประมวลภาพ การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 <13/01/61>

เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประธานเปิดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ และเด็กๆในเขตตำบลแม่ฮ้อยเงินและต่างตำบลมาเข้าร่วมกิจกรรมมากมายเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินเข้าร่วมงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด 2560 <17/02/60>
วัน ศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 <20/01/60>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จัดงานพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ( ๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 <13/01/60>

ภาพกิจกรรม บรรยากาศ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน มีทั้งภาพความสุข และกิจกรรมนันทนาการ สร้างความประทับใจให้แก่เด็กๆในปีนี้ค่ะกิจกรรมปฎิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ "รวมพลังแห่งความภักดี" เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ <22/11/59>

วัน อังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559
นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมปฎิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ "รวมพลังแห่งความภักดี" เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อเทิดทูนสถาบันมหากษัตริย์และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำปี2559 <09/09/59>

วัน ศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินร่วมกับอำเภอดอยสะเก็ด #จัดโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อเทิดทูนสถาบันมหากษัตริย์และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำปี2559และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธี นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ด ให้เกียรติมาร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานได้เชิญส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ แจ้งข้อราชการในความรับผิดชอบแก่ราษฏร พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนในแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 30 ถุง ทั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากร้านแว่นพิมพ์ชาติมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้มีปัญหาด้านสายตา จำนวน 6 ราย และเทศบาลตำบลแม่ฮ่อยเงินร่วมกับประมงอำเภอได้มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อนำไปปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป ซึ่งภายในงานยังได้จัดบูทนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน และให้คำปรึกษาพร้อมบริการให้แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ อีกด้วยโครงการอบรมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 <25/08/59>

วัน อังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ##จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ##โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน นายวศินชัย เตชะ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มีผู้เข้ารับการการอบรม ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน, โรงเรียนบ้านม่วงโตน และอปพร. ตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยโครงการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการฝึกฝึกซ้อมในการอพยพหนีไฟ และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดในกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ที่อาจเป็นเชื้อเพลิง สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดังนี้
##1. รตท.สมพร ธรรมโม รอง สว. ( ป้องกันและปราบปราม สถานีตำบลภูธรแม่โป่ง) วิชา การจัดระเบียบจราจร
2. รตต. วิชา พวงสายใจ รอง สว. ( ป้องกันและปราบปราม สถานีตำบลภูธรแม่โป่ง)วิชา การจัดระเบียบจราจร
3. นายพลภัทร สิทธิปัญญา หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณัย เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
4. นายพิทักษ์ พื้นอภัย ครูฝึก วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วิชา การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการฝึกซ้อมแผนดับเพลิง##
ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน หมู่ที่ 1 ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านค่ะวัน ศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จัดกิจกรรม##โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ## ประจำปี 2559 <12/08/59>

ซึ่งในวันนี้ทางเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินได้จัดจัดพิธีถวายเครื่องสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้ และมอบใบประกาศเกียรติคุณ แม่ดีเด่น ประจำปี 2559 โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สดุดีมหาราชา ซึ่งคุณแม่ที่ได้รับเกียรติคุณแม่ดีเด่นในวันนี้ได้แก่ หมู่ที่1 นางณัฐจิรา ตาถาดี
หมู่ที่ 2 นางกาบแก้ว ศรีจันทร์
หมู่ที่ 3 นางมิถุนา อารี
หมู่ที่4 นางมาลี ผาบผาย
หมู่ที่ 5 นางประภา ยอดตาเรือน
หมู่ที่ 6 นางดวง เตชาติ
ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ดีประจำปี 2559วัน พุธ ที่ 13 เมษายน 2559 <13/04/59>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน นำโดยท่าน นายกวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีหล่อรูปเหมือนครูบาตา ครูบาสิงห์คำ ซึ่งจะได้ไปประดิษฐาน ณ โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน ในการนี้ได้มีผู้เข้าร่วมงาน อาทิเช่น คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้านคณะครูโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน ตำรวจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฯ และประชาชนในตำบลแม่ฮ้อยเงินเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 <05/04/59>

 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9  


 
 
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน