<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
กิจกรรม
 

   

โครงการแม่ฮ้อยเงินปลอดภัย ลมหายใจปลอดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 4 <25/08/62>

นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน มอบหมายให้ นายธเนษฐ กิจสุภา รองนายเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

กล่าวเปิดโครงการแม่ฮ้อยเงินปลอดภัย ลมหายใจปลอดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 4 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินโครงการ ควบคุมหนอนพยาธิ ความรู้ อสม. และญาติผู้ป่วยติดบ้าน ตามโครวการแนวทางพระราชดำริ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 <25/08/62>

วัน อาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ 2562
&#10145;นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน มอบหมายให้ นางกาญจนา ตากองแก้ว รองนายเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
&#10145;กล่าวเปิดโครงการ ควบคุมหนอนพยาธิ ความรู้ อสม. และญาติผู้ป่วยติดบ้าน ตามโครวการแนวทางพระราชดำริ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2562 ณ วัดถาวรรังษี (ม่วงโตน) หมู่ที่ 4 <23/08/62>

นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน พร้อมกับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ฟังธรรมและถวายเทียนพรรษาพร้อมกับผู้สูงอายุ ณ วัดถาวรรังสี (ม่วงโตน) ในห่วงระยะเวลาของการเข้าพรรษา ตามโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2562โครงการควบคุมหนอนพยาธิ บ้านม่วงโตนหมู่ที่ 6 <18/08/62>

วัน อาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ 2562
&#10145;นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน มอบหมายให้ นายธเนษฐ กิจสุภา รองนายเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
&#10145;กล่าวเปิดโครงการควบคุมหนอนพยาธิ ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ม่วงโตน หมู่ที่ 6 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จากเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินโครงการใก้ความรู้ อสม. และญาติผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง <16/08/62>

วัน ศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2562
&#10145;นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน มอบหมายให้ นางกาญจนา ตากองแก้ว รองนายเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
&#10145;กล่าวเปิดโครงการใก้ความรู้ อสม. และญาติผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ญาติผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการดูแล ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านสันทราย หมู่ที่ 3 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินร่วมฟังธรรม ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน <15/08/62>

โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2562
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน พร้อมผู้นำชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมฟังธรรม ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน หมู่ที่ 2 ตามโครงการส่งเสิรมประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6-29 สิงหาคมร่วมกิจกรรมวันแม่ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด <12/08/62>

วัน จันทร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
นำโดย นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2562
ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่กิจกรรมวันแม่ 2562 <12/08/62>

วัน จันทร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น.
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2562
โดยกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร เพื่อน้ำไปถวายให้กับสามเณร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2562 <08/08/62>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2562 โดยได้นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลและผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและรับฟังการบรรยายธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยจะเวียนไปแต่ละวัด ภายในตำบลแม่ฮ้อยเงิน เร่ิม ณ วัดหิรัญญาวาส (แม่ฮ้อยเงินเหนือ) เป็นที่แรกขุดลอกลำเหมือง62 <07/08/62>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โดยนายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้ให้เจ้าหน้าที่ดูแลและดำเนินการขุดลอกลำเหมือง ตามเส้นทางน้ำไหลผ่านต่างๆภายในตำบลแม่ฮ้อยเงิน
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9  


 
 
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน