<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
กิจกรรม
 

   

โครงการให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ และขับเคลื่อนมาตรการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี <27/08/62>

วัน อังคาร ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

&#10145;จัดโครงการสนับสนุนดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ ขับเคลื่อนมาตรการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี 3 ชนิด ประจำปีงบประมาณ 2562

&#10145; โดย นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงินกล่าวเปิดโครงการฯ และต้อนรับวิทยากรจากสำนักงาน เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด มาให้ความรู้แก่เกษตรกรในตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ <26/08/62>

วัน จันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
&#10145;โดยวิทยากร
๑.นายสมชาย เกตะมะ (ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่)
บรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น การตรวจสอบงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ยังไงให้ถูกต้อง"

๒.นายรุ่งโรจน์ สุนทร (ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฏหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่)
บรรยายในหัวข้อ "การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในองค์กรเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น"

ณ ชั้น 2 ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินโครงการอบรมสุขภาพดีด้วย ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 6 <25/08/62>

วัน อาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ 2562
&#10145;นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน มอบหมายให้ นายธเนษฐ กิจสุภา รองนายเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
&#10145;กล่าวเปิดโครงการอบรมสุขภาพดีด้วย ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 6 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินโครงการแม่ฮ้อยเงินปลอดภัย ลมหายใจปลอดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 4 <25/08/62>

นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน มอบหมายให้ นายธเนษฐ กิจสุภา รองนายเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

กล่าวเปิดโครงการแม่ฮ้อยเงินปลอดภัย ลมหายใจปลอดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 4 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินโครงการ ควบคุมหนอนพยาธิ ความรู้ อสม. และญาติผู้ป่วยติดบ้าน ตามโครวการแนวทางพระราชดำริ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 <25/08/62>

วัน อาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ 2562
&#10145;นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน มอบหมายให้ นางกาญจนา ตากองแก้ว รองนายเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
&#10145;กล่าวเปิดโครงการ ควบคุมหนอนพยาธิ ความรู้ อสม. และญาติผู้ป่วยติดบ้าน ตามโครวการแนวทางพระราชดำริ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน