<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

การจัดจ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดหิรัญญาวาส หมู่ที่ 1 <21/03/59>
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 475_330_1-4.pdf (581 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 475_331_1.1.pdf (670 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม) 475_332_1.2.pdf (931 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม) 475_333_1.3.pdf (484 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม) 475_334_1.4.pdf (428 KB.)
แบบ ปปช .01 475_335_3.pdf (461 KB.)
ปร.4 โครงการวางท่อ หมู่ 1 475_336_3.1.pdf (508 KB.)
ปร 5 โครงการวางท่อ หมู่ 1 475_337_3.2.pdf (667 KB.)
ประกาศผลการจัดจ้าง 475_338_3.3.pdf (505 KB.)
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง 475_339_3.4.pdf (446 KB.)การจัดจ้างโครงการลงหินคลุกปรับผิวจราจร ถนนสายหนองแฝก-ล้านตอง หมู่ที่ 5 <08/02/59>
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 474_319_1-4.pdf (581 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 474_320_1.1.pdf (670 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม) 474_321_1.2.pdf (931 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม) 474_322_1.3.pdf (484 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม) 474_323_1.4.pdf (428 KB.)
แบบ ปปช .01 474_324_2.pdf (452 KB.)
ปร.4 โครงการลงหินคลุก 474_325_2.1.pdf (479 KB.)
ปร.5 โครงการลงหินคลุก 474_326_2.2.pdf (696 KB.)
ประกาศผลการจัดจ้าง 474_327_2.3.pdf (481 KB.)
ประกาศผลการจัดจ้าง 474_328_2.3.pdf (481 KB.)
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง 474_329_2.4.pdf (446 KB.)การจัดจ้างโครงการถมดินไหล่ทางหน้าบ้านนางจันทร์เพ็ญ ตาจันทร์ดี ถึงบ้านนางสม ยิ่งเปียง <08/02/59>
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 473_309_1-4.pdf (581 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 473_310_1.1.pdf (670 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม) 473_311_1.2.pdf (931 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม) 473_312_1.3.pdf (484 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม) 473_313_1.4.pdf (428 KB.)
แบบ ปปช .01 473_314_1.pdf (475 KB.)
ปร.4 โครงการถมดินไหล่ทาง 473_315_1.5.pdf (494 KB.)
ปร.5 โครงการถมดินไหล่ทาง 473_316_1.6.pdf (703 KB.)
ประกาศผลการจัดจ้าง 473_317_1.7.pdf (488 KB.)
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง 473_318_1.8.pdf (447 KB.)สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 <20/11/58>

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในพื้นที่ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้รับจ้างต้องทำการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 หมู่บ้าน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ตามแผนการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินกำหนดไว้ ในห้วงเวลาตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2558 ถึง เดือนกันยายน 2559
2. ผู้รับจ้างต้องนำขยะที่จัดเก็บได้ไปทำการชั่ง ณ สถานที่ที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินกำหนด ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการชั่งผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานปริมาณน้ำหนักขยะที่จัดเก็บได้ในแต่ละวันให้เทศบาลทราบ โดยทำเป็นหนังสือและสรุปผลการจัดเก็บในรอบ 1 เดือน เพื่อประกอบการเบิกจ่าย
3. ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้กำหนดไว้ตันละ 1,750 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดจ่ายเงินค่าจ้างตามน้ำหนักที่ชั่งได้ แต่ต้องไม่เกินเดือนละ 29 ตัน และในวงเงินงบประมาณรวมไม่เกิน 507,500 บาท (ห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
4. การจัดเก็บ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ต้องจัดเก็บให้เป็นที่เรียบร้อย ไม่ให้มีขยะตกค้าง
5. ให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาต่อหน่วย (ต่อตัน) เท่านั้น
กำหนดยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาโดยยื่นที่ปิดผนึกเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาและพิจารณาคุณสมบัติ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1 /2559”ยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินและ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่นดอยสะเก็ด ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558เวลา 08.30 – 16.30 น. และเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 1ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. (โดยถือนาฬิกาของศูนย์ ฯเป็นเกณฑ์) ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่นดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบล แม่ฮ้อยเงินระหว่างวันที่20พฤศจิกายน2558 ถึงวันที่ 30พฤศจิกายน2558ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (โดยให้ผู้ซื้อเอกสารสอบาคานำเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชาชน สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้าง/ร้าน สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นให้กับเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5396-5421 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th และ www.maehoingoen.go.thในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 20พฤศจิกายน พ.ศ. 25581233 (20 KB.)สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการศูนย์กระจายข่าวผ่านเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ ตำบลแม่ฮ้อยเงิน <19/06/58>

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการศูนย์กระจายข่าวผ่านเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง โดยมีปริมาณงานติดตั้งสาย Dropwire ไม่น้อยกว่า 0.9 Sqmm. จำนวน 7,650 เมตร ติดตั้งลำโพงขนาด 30 วัตต์ จำนวน 50 ตัว ตู้ทวนสัญญาณ เสาไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด มีจุดติดตั้งเครื่องเสียง ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จำนวน 1 จุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินกำหนด ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ ตำบลแม่ฮ้อยเงิน งบประมาณจำนวน 636,169.00 บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)
กำหนดราคากลางไว้ที่ 636,168.00 บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อ
2.ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะยื่นซองสอบราคา
3.มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน ผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้
4.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบล แม่ฮ้อยเงิน ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำผิดโดยการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
6.และอื่นๆตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา แห่งเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ณ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ชั้น 2
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ชั้น 2
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ในระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. (โดยให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคานำเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้าง/ร้าน สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และหากกรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นให้กับเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเอกสารสอบราคา) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5396-5421 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th และ www.maehoingoen.go.th ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558409_276_123456.pdf (198 KB.)
409_277_78910.pdf (122 KB.)ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเสนอราคาโครงการเสียงตามสาย <21/05/58>

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินจะดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการกระจายข่าวผ่านเสียงตามสายของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ติดตั้งสาย Dropwire ไม่น้อยกว่า 0.9 Sqmm. จำนวน 7,650 เมตร ติดตั้งลำโพงขนาด 30 วัตต์ จำนวน 50 ตัว ตู้ทวนสัญญาณ เสาไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด มีจุดติดตั้งเครื่องเสียง ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จำนวน 1 ชุด ตามบัญชีรายวัสดุอุปกรณ์แนบท้าย งบประมาณทั้งสิ้น 636,169.-บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) และด้วยเห็นว่าท่านเป็นผู้มีอาชีพทางด้านนี้โดยตรง จึงได้จัดส่งเอกสารเชิญชวนดังกล่าว มาเพื่อทราบ หากสนใจสามารถติดต่อยื่นเสนอราคาได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ระหว่างวันที่ 21 – 29 พฤษภาคม 2558 ในวันเวลาราชการเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ อปพร. ประจำตำบล (ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ ตำบลแม่ฮ้อยเงิน <05/03/58>

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ อปพร. ประจำตำบล (ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ โดยมีปริมาณงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.5 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 4.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 51 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายรายละเอียดรูปแบบรายการตามที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินกำหนด ราคากลางกำหนดไว้ที่ 278,300.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ณ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ชั้น 2
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ชั้น 2
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ในระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. (โดยให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคานำเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้าง/ร้าน สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และหากกรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นให้กับเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเอกสารสอบราคา) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5396-5421 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th และ www.maehoingoen.go.th ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558393_266_123.pdf (227 KB.)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าหนาด บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน <18/02/58>

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าหนาด บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยมีปริมาณงานขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1 สาย ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินกำหนด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางในการประกวดราคาจ้าง จำนวน 880,000.00 บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ.สถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ตั้งแต่ 14.00-14.30 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อ รับ/ซื้อ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.maehoingoen.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 053-965421 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
389_265_1234.pdf (87 KB.)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ครั้งที่3) <02/12/57>

ด้วยเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) จานวน 1 หลัง ตาม
แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางในการประกวด ราคาจ้าง จานวน 2,274,000.-บาท (สองลา้ นสองแสนเจ็ดหมื่นส่พี ันบาทถ้วน)
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.
ณ. สถานที่กอ่ สร้างและกาหนดรับฟังคาชแี้ จงรายละเอียดเพิ่มเตมิ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น.
เป็นต้นไป
กาหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ทาการเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน และกาหนดการประมูล (E-Auction) ในวันที่ 7 มกราคม 2558 ตั้งแต่ 09.30 – 10.00 น.
ผู้สนใจติดต่อ รับ/ซื้อ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.maehoingoen.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 053-965421 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557เอกสารประกอบการประกวดราคา 386_264_123152.pdf (190 KB.)สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี พ.ศ.2558 <14/11/57>

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีรายละเอียดตาม file แนบ
กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ณ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ชั้น 2
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ชั้น 2
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. (โดยให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคานำเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้าง/ร้าน สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นให้กับเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5396-5421 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th และ www.maehoingoen.go.th ในวันเวลาราชการ381_263_502413.pdf (114 KB.)
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6  


 
 
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน