<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บชยะและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเชตเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ปีงบประมาณ 2561 <14/02/61>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 500_376_8.8-2561.pdf (499 KB.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 500_377_7.8.pdf (485 KB.)ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งปรับปรุงซ่อมแซมประปาบ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1บ้านแม้ฮ้อยเงินเหนือ <14/12/60>
แบบแปลน 497_361_3.3.pdf (2.06 MB.)
แบบปร4 ปร5 497_362_1.1.pdf (5.29 MB.)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 497_369_5.5.pdf (631 KB.)
เอกสารแนบท้ายประกวดราคา 497_370_6.1.pdf (2.84 MB.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 497_375_9.10.pdf (478 KB.)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาบ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2บ้านแม้ฮ้อยเงินใต้(บ้านหล่ายหน้า) <14/12/60>
แบบปร4 ปร5 498_363_1.2.pdf (5.28 MB.)
498_364_3.3.pdf (2.06 MB.)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 498_368_5.6.pdf (721 KB.)
เอกสารแนบท้ายประกวดราคา 498_372_6.3.pdf (2.91 MB.)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรุงซ่อมแซมประปาบ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2บ้านแม้ฮ้อยเงินใต้ <14/12/60>
แบบปร4 ปร5 499_365_1.3.pdf (5.27 MB.)
499_366_3.3.pdf (2.06 MB.)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 499_367_4.5.pdf (644 KB.)
เอกสารแนบท้ายประกวดราคา 499_371_6.2.pdf (2.85 MB.)
499_373_9.9.pdf (468 KB.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 499_374_9.9.pdf (468 KB.)สอบราคาจ้าเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน พร้อมวัสดุบรรจุขยะเพื่อนำไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <11/11/59>
สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย 489_359_1.pdf (783 KB.)
สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย1 489_360_2.pdf (691 KB.)การจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 4 <21/03/59>
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 476_340_1-4.pdf (581 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 476_341_1.1.pdf (670 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม) 476_342_1.2.pdf (931 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม) 476_343_1.3.pdf (484 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม) 476_344_1.4.pdf (428 KB.)
แบบ ปปช .01 476_345_4.pdf (482 KB.)
ปร.4 โครงการวางท่อหมู่4 476_346_4.1.pdf (541 KB.)
ปร 5 โครงการวางท่อหมู่ 4 476_347_4.2.pdf (699 KB.)
ประกาศผลการจัดจ้าง 476_348_4.3.pdf (493 KB.)
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง 476_349_4.4.pdf (453 KB.)การจัดจ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดหิรัญญาวาส หมู่ที่ 1 <21/03/59>
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 475_330_1-4.pdf (581 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 475_331_1.1.pdf (670 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม) 475_332_1.2.pdf (931 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม) 475_333_1.3.pdf (484 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม) 475_334_1.4.pdf (428 KB.)
แบบ ปปช .01 475_335_3.pdf (461 KB.)
ปร.4 โครงการวางท่อ หมู่ 1 475_336_3.1.pdf (508 KB.)
ปร 5 โครงการวางท่อ หมู่ 1 475_337_3.2.pdf (667 KB.)
ประกาศผลการจัดจ้าง 475_338_3.3.pdf (505 KB.)
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง 475_339_3.4.pdf (446 KB.)การจัดจ้างโครงการลงหินคลุกปรับผิวจราจร ถนนสายหนองแฝก-ล้านตอง หมู่ที่ 5 <08/02/59>
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 474_319_1-4.pdf (581 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 474_320_1.1.pdf (670 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม) 474_321_1.2.pdf (931 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม) 474_322_1.3.pdf (484 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม) 474_323_1.4.pdf (428 KB.)
แบบ ปปช .01 474_324_2.pdf (452 KB.)
ปร.4 โครงการลงหินคลุก 474_325_2.1.pdf (479 KB.)
ปร.5 โครงการลงหินคลุก 474_326_2.2.pdf (696 KB.)
ประกาศผลการจัดจ้าง 474_327_2.3.pdf (481 KB.)
ประกาศผลการจัดจ้าง 474_328_2.3.pdf (481 KB.)
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง 474_329_2.4.pdf (446 KB.)การจัดจ้างโครงการถมดินไหล่ทางหน้าบ้านนางจันทร์เพ็ญ ตาจันทร์ดี ถึงบ้านนางสม ยิ่งเปียง <08/02/59>
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 473_309_1-4.pdf (581 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 473_310_1.1.pdf (670 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม) 473_311_1.2.pdf (931 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม) 473_312_1.3.pdf (484 KB.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม) 473_313_1.4.pdf (428 KB.)
แบบ ปปช .01 473_314_1.pdf (475 KB.)
ปร.4 โครงการถมดินไหล่ทาง 473_315_1.5.pdf (494 KB.)
ปร.5 โครงการถมดินไหล่ทาง 473_316_1.6.pdf (703 KB.)
ประกาศผลการจัดจ้าง 473_317_1.7.pdf (488 KB.)
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง 473_318_1.8.pdf (447 KB.)สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 <20/11/58>

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในพื้นที่ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้รับจ้างต้องทำการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 หมู่บ้าน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ตามแผนการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินกำหนดไว้ ในห้วงเวลาตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2558 ถึง เดือนกันยายน 2559
2. ผู้รับจ้างต้องนำขยะที่จัดเก็บได้ไปทำการชั่ง ณ สถานที่ที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินกำหนด ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการชั่งผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานปริมาณน้ำหนักขยะที่จัดเก็บได้ในแต่ละวันให้เทศบาลทราบ โดยทำเป็นหนังสือและสรุปผลการจัดเก็บในรอบ 1 เดือน เพื่อประกอบการเบิกจ่าย
3. ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้กำหนดไว้ตันละ 1,750 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดจ่ายเงินค่าจ้างตามน้ำหนักที่ชั่งได้ แต่ต้องไม่เกินเดือนละ 29 ตัน และในวงเงินงบประมาณรวมไม่เกิน 507,500 บาท (ห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
4. การจัดเก็บ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ต้องจัดเก็บให้เป็นที่เรียบร้อย ไม่ให้มีขยะตกค้าง
5. ให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาต่อหน่วย (ต่อตัน) เท่านั้น
กำหนดยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาโดยยื่นที่ปิดผนึกเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาและพิจารณาคุณสมบัติ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1 /2559”ยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินและ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่นดอยสะเก็ด ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558เวลา 08.30 – 16.30 น. และเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 1ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. (โดยถือนาฬิกาของศูนย์ ฯเป็นเกณฑ์) ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่นดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบล แม่ฮ้อยเงินระหว่างวันที่20พฤศจิกายน2558 ถึงวันที่ 30พฤศจิกายน2558ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (โดยให้ผู้ซื้อเอกสารสอบาคานำเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชาชน สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้าง/ร้าน สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นให้กับเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5396-5421 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th และ www.maehoingoen.go.thในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 20พฤศจิกายน พ.ศ. 25581233 (20 KB.)
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6  


 
 
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน