<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 2 <04/11/57>

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) จำนวน 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางในการประกวดราคาจ้าง จำนวน 2,274,000.-บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ผู้สนใจติดต่อ รับ/ซื้อ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.maehoingoen.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 053-965421 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ376_260_ประกาศ.doc (143 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <24/10/57>

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ภาคการเรียนที่ 2/2557 (1 ธันวาคม 2557 ถึง 30 มีนาคม 2558) และ 1/2558 (18 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2558) รวมระยะเวลาจำนวน 177 วัน (เว้นวันหยุดราชการ) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จำนวน 24 คนๆละ 20 บาทต่อวัน รวมเป็นจำนวน 84,960 บาท (แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)373_259_ประกาศ2.pdf (272 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ฮ้อยเงินประจำปี 2558 <24/10/57>

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 รวมระยะเวลาจำนวน 204 วัน (เว้นวันหยุดราชการ) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ฮ้อยเงิน จำนวน 26 คนๆละ 20 บาทต่อวัน ต่อมื้อ โดยประมาณเป็นราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ จำนวน 106,080 บาท (หนึ่งแสนหกพันแปดสิบบาทถ้วน)372_258_ประกาศ2.pdf (272 KB.)ประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) <15/10/57>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 370_257_15102557.pdf (194 KB.)ประกาศสอบราคาซื้อ <28/02/57>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 343_255_28022557.pdf (84 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ <11/02/57>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 342_254_11022557.pdf (96 KB.)ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการและประกาศสอบราคาซื้อ จำนวน 1 โครงการ <08/11/56>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 340_251_08112556.pdf (83 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 340_252_08112556(2).pdf (77 KB.)ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ <20/09/56>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 337_250_20092556.pdf (83 KB.)ประกาศสอบราคา จำนวน 1 โครงการ <30/08/56>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 335_245_30082556.pdf (79 KB.)ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ <16/08/56>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 334_244_11.pdf (78 KB.)
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5  


 
 
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน