<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. <11/11/57>

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้
1.วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายอำนวย-ซอยข้างวัด หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อยเงิน โดยมีปริมาณงาน ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร จำนวน 430 ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร จำนวน 29 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ 429,500 บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินกำหนด
2.วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.ถนนสายกลาง หมู่ที่ 6 บ้านม่วงโตน โดยมีปริมาณงาน ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร จำนวน 375 ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร จำนวน 25 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ 375,700 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตำบล แม่ฮ้อยเงินกำหนด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง
2.ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะยื่นซองสอบราคา
3.มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน ผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้
4.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบล แม่ฮ้อยเงิน ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำผิดโดยการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
6.และอื่นๆตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา แห่งเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 3-4/2558 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
/-2- กำหนดยื่นซอง...
-2-
กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ณ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ชั้น 2
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ชั้น 2
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. (โดยให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคานำเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้าง/ร้าน สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และหากกรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นให้กับเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเอกสารสอบราคา) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5396-5421 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th และ www.maehoingoen.go.th ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557379_262_5620.pdf.pdf (204 KB.)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 2 <04/11/57>

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) จำนวน 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางในการประกวดราคาจ้าง จำนวน 2,274,000.-บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ผู้สนใจติดต่อ รับ/ซื้อ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.maehoingoen.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 053-965421 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ376_260_ประกาศ.doc (143 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <24/10/57>

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ภาคการเรียนที่ 2/2557 (1 ธันวาคม 2557 ถึง 30 มีนาคม 2558) และ 1/2558 (18 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2558) รวมระยะเวลาจำนวน 177 วัน (เว้นวันหยุดราชการ) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จำนวน 24 คนๆละ 20 บาทต่อวัน รวมเป็นจำนวน 84,960 บาท (แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)373_259_ประกาศ2.pdf (272 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ฮ้อยเงินประจำปี 2558 <24/10/57>

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 รวมระยะเวลาจำนวน 204 วัน (เว้นวันหยุดราชการ) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ฮ้อยเงิน จำนวน 26 คนๆละ 20 บาทต่อวัน ต่อมื้อ โดยประมาณเป็นราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ จำนวน 106,080 บาท (หนึ่งแสนหกพันแปดสิบบาทถ้วน)372_258_ประกาศ2.pdf (272 KB.)ประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) <15/10/57>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 370_257_15102557.pdf (194 KB.)ประกาศสอบราคาซื้อ <28/02/57>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 343_255_28022557.pdf (84 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ <11/02/57>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 342_254_11022557.pdf (96 KB.)ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการและประกาศสอบราคาซื้อ จำนวน 1 โครงการ <08/11/56>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 340_251_08112556.pdf (83 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 340_252_08112556(2).pdf (77 KB.)ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ <20/09/56>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 337_250_20092556.pdf (83 KB.)ประกาศสอบราคา จำนวน 1 โครงการ <30/08/56>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 335_245_30082556.pdf (79 KB.)
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6  


 
 
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน