<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด <29/07/54>
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด 262_207_maehoingoen 2.pdf (67 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก <29/07/54>
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราวเหล็กกันตกเรียบถนนบ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ หมู่ที่ ๒ 261_206_maehoingoen 1.pdf (33 KB.)สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ำ <10/06/54>

คอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓๖ โครงการสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ำ 252_201_2222.pdf (66 KB.)สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก <10/06/54>

พร้อมราวเหล็กกันตกเรียบถนนบ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ หมู่ที่ ๒
ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 251_200_1111.pdf (32 KB.)ประกาศสอบราคา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการ <27/04/54>

ก่อสร้างเขียงแบ่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลแม่ฮ้อยเงินประกาสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างเขียงแบ่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลแม่ฮ้อยเงิน 249_187_maehoingoen_270454_3.pdf (112 KB.)ประกาศสอบราคา <27/04/54>

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวเหล็กกันตกเรียบถนนบ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ หมู่ที่ ๒ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวเหล็กกันตกเรียบถนนบ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ 248_188_maehoingoen_270454_2.pdf (64 KB.)ประกาศ <27/04/54>

สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการงานขุดลอกลำเหมืองสาธารณะภายในตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการงานขุดลอกลำเหมืองสาธารณะภายในตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247_189_maehoingoen_270454_1.pdf (71 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6]  


 
 
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน