<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ฮ้อยเงินประจำปี 2558 <24/10/57>

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 รวมระยะเวลาจำนวน 204 วัน (เว้นวันหยุดราชการ) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ฮ้อยเงิน จำนวน 26 คนๆละ 20 บาทต่อวัน ต่อมื้อ โดยประมาณเป็นราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ จำนวน 106,080 บาท (หนึ่งแสนหกพันแปดสิบบาทถ้วน)372_258_ประกาศ2.pdf (272 KB.)ประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) <15/10/57>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 370_257_15102557.pdf (194 KB.)ประกาศสอบราคาซื้อ <28/02/57>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 343_255_28022557.pdf (84 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ <11/02/57>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 342_254_11022557.pdf (96 KB.)ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการและประกาศสอบราคาซื้อ จำนวน 1 โครงการ <08/11/56>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 340_251_08112556.pdf (83 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 340_252_08112556(2).pdf (77 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10  


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน