<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังกรองน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน <22/03/56>
สอบราคา 318_239_maehoingoen 220356.pdf (80 KB.)ประกาศ เรื่องประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2 พร้อมอุปกรณ์สนามเ็ด็กเล่นและอุปกรณ์ออกกำลังกาย <21/01/56>
314_237_maehoingoen_210156.pdf (98 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อถุงบรรจุขยะพลาสติกสีดำ <29/10/55>
308_235_S_maehoingoen_291155.pdf (28 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <29/10/55>
307_234_K_maehoingoen_291055.pdf (32 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ พร้อมลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันทราย สถานที่ก่อสร้าง สุสานบ้านสันทราย หมู่ที่ 3 <30/08/55>
301_231_maehoingoen_m3.pdf (32 KB.)เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <23/07/55>
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 299_229_maehoingoen_230755.pdf (38 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <11/06/55>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 279_218_maehoingoen_010655.pdf (37 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <28/10/54>
272_211_maehoingoen_281054.pdf (32 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <09/09/54>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 271_210_maehoingoen_090954.pdf (84 KB.)เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแฝก – สันดอกคำใต้ หมู่ที่ ๕ – หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ ช่วง ตำบลแม่ฮ้อยเงิน <29/07/54>
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแฝก – สันดอกคำใต้ หมู่ที่ ๕ – หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ ช่วง ตำบลแม่ฮ้อยเงิน 263_208_maehoingoen 3.pdf (34 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6  


 
 
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน