ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

  • 6 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 70 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 6 หมู่บ้าน

จำนวน 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567) กำหนดราคากลางไว้ที่ตันละ 1,440.00 บาท

ทั้งนี้ไม่เกินเดือนละ 35 ตัน/เดือน งบประมาณตั้งไว้ 504,000.00 บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน) 


ผู้สนใจเสนอราคาสามารถดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กส์ 

ตั้งแต่วันที่ 6 -14 พฤศจิกายน 2566และยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4.71 MB. 37

แชร์หน้านี้: