<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากวิกฤตการณ์ COVID-19 <21/05/63>

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ประกาศ1 562_431_IMG_0001.jpg (3.78 MB.)
ประกาศ2 562_432_IMG_0002.jpg (2.71 MB.)ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) <31/03/63>

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก) เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ทุกท่านสามารถติดตามสอบถามข้อมูลสถานการณ์ความคืบหน้า COVID-19 ผ่านทาง @cmupdate หรือ SCAN QR CODE ที่ปรากฎข้างล่างนี้ได้เลย

ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่
https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter/

ID LINE : @cmupdate

LINK : https://bit.ly/Cm_CityUpdateโครงการจ้างเด็กนักเรียน-นักศึกษาทำงานทำงานช่วงปิดภาคเรียน <24/03/63>

รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา จ้างงาน
ตามโครงการ"จ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563 จำนวน 28 รายประกาศ1 560_429_S__36929743.jpg (287 KB.)
ประกาศ2 560_430_S__36929745.jpg (249 KB.)โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) <23/03/63>

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง พร้อมกันนี้ ทางเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินจะได้ทำการแจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาล ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปธงชี้วัดคุณภาพอากาศ <18/03/63>

เทศบาลแม่ฮ้อยเงิน ติดตั้งธงชี้วัดคุณภาพอากาศ พร้อมป้ายไวนิลแสดงข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพอากาศ 558_428_1.jpg (5.81 MB.)การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <12/03/63>

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 557_426_IMG_0003.pdf (679 KB.)
รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง 3 รูปแบบ 557_427_IMG_0004.pdf (309 KB.)การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนประจำปี 2563 <03/03/63>

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับตั้งแต่วันที่ 2-13 มีนาคม 2563
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนประจำปี 2563

คุณสมบัติ
1. มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาปรากฎในหลักฐานทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
2.อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป(นับถึงวันสมัคร)
3.กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน
4.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น(จบมัธยมศึกษาปีที่ 3)
ตามเอกสารที่แนบไว้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-965421 ต่อ18 กองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินเอกสารประกอบ 1 556_424_87889477_1905920619552660_5054861870972796928_o (1).jpg (403 KB.)
เอกสารประกอบ 2 556_425_88066808_1905922396219149_4704047086809645056_o (1).jpg (336 KB.)การขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว <02/03/63>

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรีเอกสารประกอบ 555_423_1582353179950.jpg (345 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <30/01/63>

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินหน้า1 552_417_IMG_0005.jpg (916 KB.)
หน้า2 552_418_IMG_0006.jpg (788 KB.)
ใบสมัคร 552_419_ใบสมัครกกต.pdf (131 KB.)การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563 <08/01/63>

ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  


 
 
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน