<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <12/03/63>

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 557_426_IMG_0003.pdf (679 KB.)
รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง 3 รูปแบบ 557_427_IMG_0004.pdf (309 KB.)การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนประจำปี 2563 <03/03/63>

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับตั้งแต่วันที่ 2-13 มีนาคม 2563
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนประจำปี 2563

คุณสมบัติ
1. มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาปรากฎในหลักฐานทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
2.อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป(นับถึงวันสมัคร)
3.กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน
4.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น(จบมัธยมศึกษาปีที่ 3)
ตามเอกสารที่แนบไว้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-965421 ต่อ18 กองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินเอกสารประกอบ 1 556_424_87889477_1905920619552660_5054861870972796928_o (1).jpg (403 KB.)
เอกสารประกอบ 2 556_425_88066808_1905922396219149_4704047086809645056_o (1).jpg (336 KB.)การขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว <02/03/63>

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรีเอกสารประกอบ 555_423_1582353179950.jpg (345 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <30/01/63>

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินหน้า1 552_417_IMG_0005.jpg (916 KB.)
หน้า2 552_418_IMG_0006.jpg (788 KB.)
ใบสมัคร 552_419_ใบสมัครกกต.pdf (131 KB.)การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563 <08/01/63>

ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 <25/10/62>

เชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินประชาสัมพันธ์แนวทางการแสดงตนในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ <08/10/62>

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพขอความอนุเคราะห์ฺประชาสัมพันธ์ 547_401_IMG_0026.jpg (903 KB.)
แนวทางการแสดงตน 547_402_IMG_0027.jpg (909 KB.)
กำหนดการแสดงตน 547_403_IMG_0028.jpg (527 KB.)การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 <20/08/62>

เชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานวันแม่ ปี 62 <09/08/62>

ด้วยทางเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จะได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

&#9654;ในวัน จันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

&#9654;โดยกิจกรรมจะได้ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 5 รูป

&#9654;ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานและประชาชน ตักบาตร(ข้าวสาร อาหารแห้ง )

ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 <07/08/62>

เชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน