<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2561 <01/11/59>

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2561
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 นี้ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 (เป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2500) หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ที่ย้าย ทะเบียนบ้านมาใหม่ ก่อนหรือภายในเดือน พฤศจิกายน 2559และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561) มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30พฤศจิกายน 2559 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 1เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดั้งนี้ 1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา 2.ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา 3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 1 โทรศัพท์0-5396-5421 และ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 - 3006 – 1814 (นายยศพนธ์ นิกาแก้ว:นักพัฒนาชุมขนชำนาญการ)เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <14/10/59>

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้องเงิน
และพสกนิกรตำบลแม่ฮ้อยเงินขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 <22/08/59>

ในวันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งได้จัดกิจกรรม <08/08/59>
ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 <05/08/59>

ในวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน