ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

  • 3 มิถุนายน 2564
  • อ่าน 12 ครั้ง

สภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 

วาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

........................................................................

 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่    3    เรื่อง กระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่    4    เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

ระเบียบวาระที่  5   เรื่อง ที่เสนอใหม่

5.1   ญัตติ  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำหรับจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์)

5.2   ญัตติ  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำหรับจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง)

ระเบียบวาระที่  6        เรื่อง อื่น ๆ

แชร์หน้านี้: