ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

  • 17 พฤษภาคม 2564
  • อ่าน 12 ครั้ง

สภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน


วาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

........................................................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่

5.1 ญัตติ ขอความเห็นชอบรื้อถอนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง

(ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงเหล็กตาข่าย)

5.2 ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5.3 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

5.4 ญัตติ ขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑ์ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล ตำบลแม่ฮ้อยเงิน

5.5 ญัตติ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (ตัวแทนจากสภาเทศบาล)

5.6 ญัตติ การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(ตัวแทนจากสภาเทศบาล)

5.7 ญัตติ การคัดเลือกคณะกรรมการ สปสช. (ตัวแทนจากสภาเทศบาล)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ

........................................................................


แชร์หน้านี้: