ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

  • 5 สิงหาคม 2564
  • อ่าน 12 ครั้ง

กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564วั

วาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

........................................................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่

ญัตติ ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ

แชร์หน้านี้: