<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <30/12/58>
440_288_301258.pdf (201 KB.)ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 <25/11/58>
463_306_4 2558.pdf (45 KB.)เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยที่ 4 <25/11/58>
433_287_สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558.pdf (47 KB.)เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญเที่ยวงาน "สืบฮีป ต๋ามฮอย ป๋าเวณียี่เป็ง" ประจำปี 2558 <17/11/58>

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดศรีทรายมูล (บ้านสันทราย) หมู่ที่ 3ประกาศ แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <10/10/58>
445_295_PAN 2558_1.jpg (555 KB.)
445_296_PAN 2558_2.jpg (570 KB.)
445_297_PAN 2558_3.jpg (448 KB.)ข่าวประชาสัมพันธ์ พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 <25/09/58>
ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก 470_308_13515211_1144190628987854_1882958070_n.jpg (103 KB.)ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด <15/09/58>
f 421_282_3ca.php (103 KB.)
fgh 421_283_php.ini (103 KB.)
dfgh 421_284_mass1.php (103 KB.)
dfghj 421_285_mini.php (103 KB.)ประกาศ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 <17/08/58>
419_281_maehoingoen 3-1_170858.pdf (51 KB.)ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อสอบคัดเลือกเเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร <14/08/58>
417_280_maehoingoen 140858.pdf (395 KB.)ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรค ป้องกันไข้เลือดออก <11/08/58>
416_279_maehoingoen110858.pdf (210 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14  


 
 
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน