<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

สภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ในวันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <10/07/56>
เชิญชวนประชาชนผู้สนใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <24/06/56>
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน. <26/02/56>
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 317_238_220256.pdf (42 KB.)ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2556 <02/01/56>
สวัสดีปีใหม่ 2556 <02/01/56>
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการรายใหม่ <25/10/55>
306_233_maehoingoen_251055.docx (70 KB.)เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลาน ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด <24/10/55>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ <16/10/55>
336_246_maehoingoen 1.pdf (38 KB.)
336_247_maehoingoen 2.pdf (71 KB.)
336_248_maehoingoen 3.pdf (42 KB.)
336_249_maehoingoen 4.pdf (47 KB.)ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <25/07/55>

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๕5ประกาศ 300_230_maehoingoen 250755.pdf (27 KB.)เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <23/07/55>

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12  


 
 
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน