ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

  • 26 สิงหาคม 2563
  • อ่าน 62 ครั้ง

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

วันอาทิตย์ ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

******************************

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ 

                        สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่าง  เทศบัญญัติตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

                          5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติตำบลแม่ฮ้อยเงิน

                                    เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                                    วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ

                          5.2 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง

                                    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                                     วาระที่สาม ขั้นลงมติ

5.3 ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีไม่

       ก่อหนี้ผูกพัน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

*************************************

แชร์หน้านี้: