<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน. <26/02/56>
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 317_238_220256.pdf (42 KB.)ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2556 <02/01/56>
สวัสดีปีใหม่ 2556 <02/01/56>
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการรายใหม่ <25/10/55>
306_233_maehoingoen_251055.docx (70 KB.)เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลาน ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด <24/10/55>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ <16/10/55>
336_246_maehoingoen 1.pdf (38 KB.)
336_247_maehoingoen 2.pdf (71 KB.)
336_248_maehoingoen 3.pdf (42 KB.)
336_249_maehoingoen 4.pdf (47 KB.)ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <25/07/55>

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๕5ประกาศ 300_230_maehoingoen 250755.pdf (27 KB.)เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <23/07/55>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง กำหนดมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงาน <19/07/55>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง กำหนดมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงาน 296_228_160755.pdf (56 KB.)ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน แทนตำแหน่งที่ว่าง อย่างไม่เป็นทางการ <24/06/55>
293_227_maehoingoen240655.PDF (46 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14  


 
 
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน