ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2563

  • 24 มกราคม 2563
  • อ่าน 50 ครั้ง

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

******************************

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 การอุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดย นางสาวสมหวัง ตาฟูย้อย บ้านเลขที่ 14/1 หมู่ 2 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการโอนที่ดินของนางสาวสมหวัง ตาฟูย้อย ตำแหน่งที่ดิน ระวาง 4846IV 1678-5 เลขที่ดิน 389 หน้าสำรวจ 3161 โฉนดที่ดิน เลขที่ 43571 เล่ม 436 หน้า 71 จำนวนที่ดิน 51.1 ตารางวา ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

*************************************

แชร์หน้านี้: