ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

  • 15 มกราคม 2563
  • อ่าน 51 ครั้ง

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

******************************

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ

สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1  เรื่องที่กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป

5.2    ขออนุมัติโอนเงินเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอลอีดี (LED) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 48 นิ้ว ราคา 21,300.- บาท

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

*************************************

แชร์หน้านี้: