<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

เชิญร่วมประชุมเสวนา เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป <26/06/57>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จัดการประชุมเสวนา เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป ณ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ในวันที่ 27 มิ.ย.2557 เวลา 19.00 น. ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อสร้างบรรยากาศของความปรองดองและความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน จึงขอเรียนเชิญประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเสวนาในครั้งนี้ด้วยรายงานประชุมสภา <02/06/57>
ประกาศรายงานประชุมสภาฯ 396_267_020657.pdf (51 KB.)กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2557 <01/06/57>
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 <26/05/57>
400_271_P260557.pdf (48 KB.)ประกาศ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557 <07/05/57>
397_268_270557.pdf (51 KB.)ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ <05/02/57>
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <03/01/57>
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย <01/01/57>
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2558 <01/11/56>


ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2558
ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินขอเชิญชวนให้ผู้พิการ ที่มีความประสงค์ของรับเงินเบี้ยความพิการ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน หรือคนพิการที่ย้ายทะเบียนบ้านใหม่มาก่อน หรือภายในเดือน พฤศจิกายน 2556 ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป) ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทน โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว โดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 โดยแสดงความประสงค์ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนได้ที่ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ชั้น 1
โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1.บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา
2.ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคารพร้อมสำเนา
*** สอบถามได้ที่ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินโทรศัพท์ 053-965421 ต่อ 0


ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2558
ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2497 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านใหม่ก่อนหรือภายในเดือน พฤศจิกายน 2556 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558) ไปลงทะเบียน เพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เพื่อจะได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
2.ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนาสำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผ่านธนาคาร

*** สอบถามได้ที่ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โทรศัพท์ 053-965421 ต่อ 0เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <23/09/56>

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เวลา 09.00 น.
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12  


 
 
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน