ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ครั้งแรก

  • 5 พฤษภาคม 2564
  • อ่าน 14 ครั้ง

สภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน มีกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ครั้งแรก

วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบวาระ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ครั้งแรก
วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

********************************

ขั้นตอนก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
          - ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลแม่ฮ้อยเงิน ครั้งแรก (อ่านประกาศเรียก                ประชุมฯ) (ม.25 ว.2 และข้อ 7)
          - ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว) เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ที่อาวุโสสูงสุด
            (ผู้ที่มีอายุมากที่สุด) ขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว (ข้อ 7)
          - ประธานสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว นำสมาชิกสภาเทศบาลฯ กล่าวปฏิญาณตน (ม. 17 ประกอบข้อ 7)

คำกล่าวปฏิญาณตน (ม. 17)
? ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ขอปฏิญาณว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น?

          ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

          ระเบียบวาระที่ 2          เลือกประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน (ม. 20)

                    พักการประชุม 15 นาที (แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน)

          - ประธานสภาเทศบาลฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาเทศบาลฯ และประธานสภาเทศบาลฯ ชั่วคราวพ้นจากหน้าที่ (ข้อ 9 และข้อ 10(2))

          ระเบียบวาระที่ 3          เลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน (ม. 20 ประกอบข้อ 11)

          ระเบียบวาระที่ 4          เลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน (ข้อ 13)

          ระเบียบวาระที่ 5          เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

          ระเบียบวาระที่ 6          การกำหนดเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญประจำปี 2565 (ข้อ 11(2))
                                        - กำหนดวันประชุมแต่ละสมัยในปีนั้น
                                        - กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2565

          ระเบียบวาระที่ 7          เรื่องอื่นๆ

*********************************

แชร์หน้านี้: