ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

  • 11 พฤษภาคม 2564
  • อ่าน 12 ครั้ง

สภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 .

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

??????????..

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งแรก  

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการสภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

- การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงินต่อสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

??????????..


แชร์หน้านี้: