ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563

  • 19 ตุลาคม 2563
  • อ่าน 63 ครั้ง

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

******************

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ขอความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามหนังสือแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ที่ คค 0703.13/5432 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

*************************

แชร์หน้านี้: