ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

  • 22 พฤศจิกายน 2565
  • อ่าน 367 ครั้ง

ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่องสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10-18 พฤศจิกายน 2565 นั้น

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตามเอกสารที่แนบมานี้

กำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 

ข้อปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
1. ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการสอบ
3. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบไปแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
4. อนุญาตให้นำสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนในการเข้าสอบ
ตามข้อ 3 และอุปกรณ์เครื่องเขียน (ปากกา ดินสอ ยางลบดินสอ น้ำยาลบคำผิด)
5. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
นาฬิกาทุกชนิดรวมทั้งเอกสารตำราหนังสือ บันทึกข้อความ กระเป๋า หรืออุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากข้อ 4 เข้าห้องสอบ
โดยเด็ดขาดหากพบผู้ใดนำเข้ามาในห้องสอบจะถูกยุติการสอบทุกกรณี
6. ควรไปถึงสนามสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที และผู้สอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดให้เริ่มสอบไปแล้ว
30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
7. ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ วันและเวลาที่กำหนด เท่านั้นผู้ใดนั่งผิดที่นั่งสอบ ผิดห้องสอบ
ผิดสถานที่สอบ หรือผิดเวลาสอบ จะต้องถูกยุติการสอบและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
8. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ หรือผู้ใดมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบ
หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้สอบคนอื่นๆในระหว่างการสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือต้องยุติการสอบสำหรับ
บุคคลผู้นั้น

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 1.26 MB. 98

แชร์หน้านี้: