ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

  • 16 กันยายน 2564
  • อ่าน 13 ครั้ง

สภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 

วาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

สมัยวิสามัญ สมัย 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

........................................................................

ระเบียบวาระที่  1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

                                    - การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธ                               ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่    3    กระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่    4    เรื่องที่คณะกรรมการสภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องที่เสนอใหม่

                    5.1 การพิจารณา ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                       เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ? โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

                    5.2 การพิจารณา ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                       เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ? โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีต            เสริมเหล็ก

                    5.3 การพิจารณา ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                       เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ? โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

                    5.4 การพิจารณา ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                       เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ? การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ระเบียบวาระที่  6    เรื่องอื่น ๆ


แชร์หน้านี้: