ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

  • 1 ธันวาคม 2564
  • อ่าน 7 ครั้ง

สภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

วาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

........................................................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

- การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการสภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 การพิจารณาญัตติ ขอความเห็นชอบ การอุทิศที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์

5.2 การพิจารณาญัตติ ขออนุมัติรายจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อ ดำเนินการตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

แชร์หน้านี้: