ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

  • 20 เมษายน 2565
  • อ่าน 7 ครั้ง

สภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
ในวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

วาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

........................................................................

ระเบียบวาระที่  1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                              - พนักงานเทศบาลใหม่ มาปฏิบัติหน้าที่

                                    - การลาออกของรองประธาน และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

                                    - การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่    3    กระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่    4    เรื่องที่คณะกรรมการสภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องที่เสนอใหม่

                              5.1 การเลือกรองประธาน และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

                              5.2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ                                พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์กีฬา เวทีมวย

                              5.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ                                                          พ.ศ. 2565 สำหรับจัดซื้อ ครุภัณฑ์กีฬา เวทีมวย

ระเบียบวาระที่  6    เรื่องอื่น ๆ

แชร์หน้านี้: